37/2022 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Balder Alvær Olafsen (SV) om veikrysning ved aktivitetspark ved Sørlikroa

  • Nummer: 37/2022
  • Dato innsendt: 06.02.2022
  • Dato besvart: 13.05.2022

Bakgrunn for spørsmålet

En trygg vei til fritidsaktiviteter for alle barn og unge er viktig. Det gir frihet for barna som kan ferdes alene og gir en trygghet for foreldre. Det gjør at man fra tidlig alder kan venne seg til gode vaner med å ta beina fatt eller ta sykkelen der en skal. Trygge fylkesveier og styrket folkehelse er også en sentral del av fylkeskommunens arbeid.

I Romerikes Blad torsdag 7. april kan vi lese om hvordan det ikke finnes fotgjenger-overgang på fylkesvei 352 ved kommunens aktivitetspark. Dette gjør at barn og unge som krysser veien for å komme til fritidsaktiviteten sin gjør dette med risiko. "Jeg håper ikke det må skje en ulykke før det blir gjort noe med disse veiene" sier bekymret far, Lasse Leth-Olsen til Rb. SV deler Leth-Olsen sin bekymring og utålmodighet.

Dermed har representanten følgende spørsmål til fylkesrådet:

Hva vil fylkesråden gjøre for å trygge veikrysningen på fylkesvei 352 ved aktivitetsparken?

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

Fotgjengere og syklister er sårbare i trafikken, og de fleste alvorlige ulykker som involverer fotgjengere skjer ved kryssing av veg. Det er en klar sammenheng mellom kjørefart og skadeomfang dersom en fotgjenger blir påkjørt. Undersøkelser viser også at bare halvparten av bilistene stopper for fotgjengere i gangfelt.

Viken fylkeskommune har derfor stort fokus på barn og unge som ferdes langs fylkes-vegene. Det er også viktig at alle myke trafikanter som må krysse vegen, skal kunne gjøre dette på en tryggest mulig måte.

Med bakgrunn i dette tok fylkeskommunen allerede i 2020 en gjennomgang og vurdering av belysningen ved krysningspunkter over fylkesveger i Lørenskog kommune. Denne gjennomgangen resulterte i en utbedring av belysningen av hele kryssområdet ved Sørlikroa.

Statens vegvesen har vedtatt kriterier for når gangfelt kan anlegges. Disse skal sikre en enhetlig praksis og at sikkerheten blir best mulig ivaretatt både i det enkelte krysnings-punkt og i trafikksystemet som helhet. Kriteriene er knyttet til fartsnivå, trafikkmengde og antall kryssende. Kriteriene setter også krav til fysisk utforming som må være tilfredsstilt når nye gangfelt etableres.

Undersøkelser viser at gangfelt som bare er merket opp og skiltet, gir dårlig sikkerhet for de myke trafikantene. Etablering av gangfelt der forholdene ikke ligger til rette for det, kan ofte gi en økning i antall ulykker. Slike gangfelt gir en falsk trygghet. Fotgjengeren oppfatter det som tryggere å krysse, uten at risikoen for å bli påkjørt blir redusert.

Fartsgrensen på fylkesveg 1516 er 60 km/t, og er satt i henhold til de nasjonale fartsgrensekriteriene. Vegen har ensidig boligbebyggelse og gang- og sykkelveg på vestsiden av vegen på denne strekningen. Det er god sikt i begge retninger ved krysningspunktet. Årsdøgntrafikken er på ca. 6000.

Gangfeltkriteriene gir ikke anledning til å etablere nye gangfelt i 60-sone. Unntak er gangfelt på veger hvor fartsnivået er under 45 km/t som ved rundkjøringer og signal-regulerte gangfelt.

Med bakgrunn i dette er det derfor anlagt et tilrettelagt krysningspunkt ved Sørlikroa og over til aktivitetsparken. Slike tilrettelagte krysningspunkter anlegges på steder hvor kriteriene for gangfelt ikke er til stede. Kjørende har ikke vikeplikt for kryssende ved slike krysningspunkter. Dette setter større krav til årvåkenhet fra fotgjengerens side, noe som også kan være med på å redusere faren for ulykker.

Etableringen av det tilrettelagte krysningspunktet, kombinert med utbedret belysning og god sikt, er tiltak som legger til rette for å kunne krysse vegen på en tilfredsstillende trafikksikker måte.

Til toppen