39/2022 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Kari Sofie Bjørnsen (H) om el-båtlading, fritidsbåter

  • Nummer: 39/2022
  • Dato innsendt: 12.05.2022
  • Dato besvart: 18.05.2022

Til spørretimen ville jeg gjerne stille spørsmål om Viken og ladenettverk for el-båter, dette blir med dette gjort om til et skriftlig spørsmål:

Ladenettverk el-båter

Norge har vært foregangsland når det gjelder å få el-biler inn på markedet. I januar 2022 er andelen el-biler av nybilsalget hele 83,7 %, og målet om at alle nye biler skal være utslippsfrie i 2025 er absolutt innen rekkevidde. En kjempesuksess!

Skal vi ikke få til noe lignende med fritidsbåtene? Samme suksess til vanns som til lands? Selv om utslippene fra fritidsbåtmarkedet er 0,6% av CO2 på årlig landsbasis, ville det vært et bidrag - også med hensyn til støy. Og antallet båter bare øker.

Her kan fylkeskommunen være med å legge til rette. Med utgangspunkt i Arendal kommune har Agder sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune satt i gang et arbeid med ladeplan for elbåter. Denne planen inneholder forslag for et ladenettverk fra sørkysten og til indre Oslofjord. For Viken, som dekker en stor del av Oslofjorden gjennom sine kommuner, vil det kunne være et viktig bidrag å etablere ladepunkter også i Viken. Det er en fordel at det kan skje i sammenheng med Vestfold og Telemarks sitt prosjekt. Det ligger også betydelige muligheter for næringsutvikling i dette.

Spørsmål: Har fylkesrådet dialog med de øvrige fylkene om ladenettverk for el-båter, og har Viken fått eller tatt muligheten til å være med på denne planen? Har fylkesrådet sett på arbeid med å etablere el-båtlading i samarbeid med kystkommunene? Kan fylkesrådet vurdere mulighetene for næringsutvikling, for eksempel støtte til utvikling av grønne marinaer og mer effektive ladesystemer?

Svar fra fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil

I Viken er det blitt jobbet med dette temaet i 5 år. Hvaler kommune startet i 2017 et samarbeid med den svenske kystkommunen Orust, med fokus på bærekraftig utvikling. Gjennom dette Interreg-samarbeidet satte man blant annet fokus på overgangen til elektriske båter, og mulighet for lading av disse. Østfold, og senere Viken fylkeskommune har fulgt dette arbeidet fra starten. I 2021, da invitasjonen fra Agderfylkene kom, var Borg havn allerede i gang med å utvikle klimasatsprosjektet "Grønn kystring" som viderefører kunnskapen fra Interregprosjektet, og ser på mulighetene for ladeinfrastruktur langs kysten av hele Viken og tilgrensende områder.

Viken fylkeskommune fikk forespørsel om å delta i Arendals prosjekt, men prioriterte å heller fortsette det etablerte samarbeidet med egne kommuner og havneselskap.

Borg Havn og de tre eierkommunene utreder nå et felles ladenettverk for el-båter i regionen. Forprosjektet «Grønn kystring» skal se på muligheten å etablere et konsept for et felles ladenettverk for el-båter i regionen som samordner ladebehov hos ulike brukergrupper, slik som kommunale tjenestebåter, fritidsbåter, lokale ferger for passasjer- og varetransport og fiskeflåten.

En av anbefalingene i utredningen som Bjørnsen viser til, for at el-båter kan bli et vanlig syn på sjøen, må etablering av infrastruktur for lading av el-båter ligge i forkant av det reelle behovet. Her er kommuner og fylkeskommuner viktige pådrivere for at dette kan skje.

For å sikre samarbeid mellom initiativene, og unngå dobbeltarbeid, har fylkeskommunen også fokusert på å støtte opp under Havnesamarbeidet - et nettverk for grønn omstilling mellom havnene i Oslofjorden, som også inkluderer Vestfold, Telemark, og Kristiansand. I tillegg har vi gjennom Klimapartnere Viken bidratt til gjennomføring av El-båtkonferansen 2022 i Asker.

I lys av erfaringene fra disse prosjektene vil jeg se på hvordan vi gjennom vår rolle som regional planmyndighet kan bli en bedre pådriver. Fossilfri infrastruktur er også et tema i arbeidet med plangrunnlag for regional plan for areal og mobilitet.

Når det gjelder spørsmålet om næringsstøtte så er det slik at fylkeskommunens virkemidler ikke er bedriftsrettede, men rettet inn mot strukturene rundt bedriftene. Så som nettverk, innovasjonsselskap, forskningsmiljøer, næringshager, inkubatorer og andre veiledningstjenester, kommuner og organisasjoner m.m. Det er Innovasjon Norge som er fylkeskommunenes verktøy for bedriftsfinansiering.

Til toppen