40/2022 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Balder Alvær Olafsen (SV) om mulig rasering av kollektivtilbudet

 • Nummer: 40/2022
 • Dato innsendt: 16.05.2022
 • Dato besvart: 25.05.2022

Mandag 9. mai mottok fylkestinget et brev sendt ut av Ruter. Der informer de hva situasjonen blir om vi ikke får inndekning fra Stortinget i revidert. De skriver: "Gjeldende prognoser tilsier at Viken i 2023 vil ha et udekket finansieringsbehov i størrelsesorden 310 mill. kroner til 355 mill. kroner. Det tilsier en reduksjon i rutetilbudet i Viken på ca. 12-14 prosent av den totale produksjonen på buss og båt."

Torsdag 12. mai ble det klart at det ikke ligger penger i regjeringsforslag til revidert. Heldigvis har ikke Støre regjeringen flertall alene, men er avhengig av SV. Likevel er det alvorlig at en regjering i praksis foreslår å skrote nasjonale klimamål og ruinere kollektivtilbudet i Akershus på denne måten. Ruter drar frem en rekke eksempler på tiltak som kan måtte tre i kraft. Representanten ønsker å svar på mer inngående hva regjeringens forslag vil bety for folk som er avhengig av kollektiv i Akershus.

Dermed har representanten følgende spørsmål:

 • Hvis en skulle kuttet 355 millioner i tilbudet, hvilke bussruter vil kunne forsvinne? Og omtrent hvor mange vil det være snakk om?
 • Hvis en skulle kuttet 355 millioner i tilbudet, hvilke busstopp vil kunne forsvinne? Og omtrent hvor mange vil det være snakk om?
 • Hvis en skulle kuttet 355 millioner i tilbudet, hvilke bussruter vil få færre avganger og hvordan vil det se ut?
 • Ruter skriver "en rekke flatedekkende linjer vil innstilles" kan fylkesråden gi eksempler på dette?
 • Ruter skriver "Kveldstilbudet for Nesoddbåten reduseres" kan fylkesråden utdype hva dette kan bety?
 • Ruter skriver "Kollektivtilbudet vil i ytterste fall bli å regne som et arbeids- og skoletilbud" kan fylkesråden utdype hva dette vil bety for folk i de ulike regionene av Akershus?

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

Kutt i tilbudet vil ha alvorlige konsekvenser for mange innbyggere i Viken

Ruter beskriver i brev av 6.5 et finansieringsbehov i størrelsesorden 310 mill. kroner til 355 mill. kroner etter gjeldende prognoser. Finansieringsbehovet er sammensatt og forklares med reduserte billettinntekter (140-180 mill. kr), økt kostnadsvekst (70-130 mill. kr), økte driftskostnader knyttet til bussanlegg og overgang til utslippsfri kollektivtransport (25 mill. kr for 2023 og 60 mill. kr i akkumulert underfinansiering), behov for forsterket busstilbud i Follo i forbindelse med økt tilbud når Follobanen åpner (15-20 mill. kr).

Det er nødvendig å skille mellom bortfall av billettinntekter og andre finansielle utfordringer som ikke kan rettes mot staten. I brev av 6.5 oppgir Ruter prognoser for inntektsbortfall i Viken høsten 2022 (august-desember) er 115 mill. kr. Det er en positiv trafikkutvikling, og Ruter har korrigert prognosen i ettertid. Prognosen for inntektsbortfall i perioden august- desember er nå i sjiktet mellom 75 og 115 mill. kr.

Handlingsrommet for å redusere kostnadene grunnet inntektsbortfall i 2022 er i realiteten liten. Dersom kostnadstilpasningene skulle iverksettes, og gi kostnadseffekt, fra august, måtte dette vært besluttet senest i april på grunn av varslingsfrist til operatør. Med Stortingets anmodningsvedtak om videre kompensasjon i revidert nasjonalbudsjett, der intensjonen var å forhindre rutekutt, ville det vært utfordrende å beslutte en kostnadstilpasning i form av tilbudskutt før dette var avklart.

Hvis staten ikke forlenger kompensasjonsordningen ut 2022, vil Viken i praksis få en «ubetalt regning» i størrelsesorden 75-115 mill. kr avhengig av trafikkutviklingen som vil komme i tillegg til sannsynlig reduserte billettinntekter i 2023. Ruters prognose for 2023 er 140-180 mill. i reduserte billettinntekter i Viken. Hvis vi trekker fra 100 mill. i belønningsmidler som er stilt til disposisjon fra partene i Byvekstsamarbeidet for bruk i 2022 og 2023, må Ruter tilpasse produksjonen til et bortfall av billettinntekter mellom 115 og 195 mill. kr i 2023. I tillegg kommer evt. kostnadsvekst og ikke finansiert omlegging til utslippsfri drift. Noe av kostnadene kan dekkes av 80 mill. kr som er stilt til disposisjon til blant annet omstilling av kollektivtransporten og overgang til nullutslipp i tilleggsavtale til Oslopakke 3-avtalen.

Ruter har synliggjort et finansieringsbehov fra 310 mill. kroner til 355 mill. kroner i 2023. Ruter har forberedt godt over 100 ulike tilbudsreduksjoner for å møte en eventuell situasjon der det blir behov for så store innsparinger. Noen eksempler på tiltak:

 • Det vil være store kutt utenom rush på hovedlinjer på buss, og linjer med lavt belegg innstilles der man har annet tilbud. Det vil i tillegg være vesentlig reduksjoner på busstilbudet på kveld og i helger.
 • Sommertilbudet med hurtigbåt innstilles, som innebærer at det ikke vil være noen betjening av øyene langs Nesoddlandet.
 • Vollenbåten innstilles i sin helhet.
 • En rekke busslinjer i tilbudet utover hovedlinjene vil innstilles, eksempelvis vil dette gjelde linje 395 Nittedal stasjon - Skillebekk, linje 521 Tusenfryd - Ski stasjon (Ski næringspark) og 215B Kolsås - Sandvika via Rud og Bærum sykehus. 
 • All nattrafikk fjernes.
 • I ytterste konsekvens ingen trafikk etter kl. 20 mandag til lørdag.
 • I ytterste konsekvens ingen trafikk på søndager, som betyr at reisende henvises til tog eller bil, eksempelvis vil beboere på Nesodden henvises til å kjøre bil dersom de skal til Oslo.

De fleste kollektivreisene i Viken er skole- og arbeidsreiser, og derfor skjermes dette tilbudet så langt det er mulig. De store linjene, stamlinjene, vil derfor opprettholde kapasitet i størst mulig grad. Eksempler på slike linjer er 100 og 110 i nordøst, 150 og 160 i vest og 510 i sør. Og dette betyr at kveldsavganger, helgeavganger i det øvrige flatedekkende tilbudet – i et verste scenario - må kuttes for å skjerme arbeidsreiser og skolereiser. Alle linjer vil således bli berørt, men endringene vil bli størst på de flatedekkende linjene. Kuttene vil i stor grad skje ved å redusere avganger på kveldstid og i helgene.

Mange som i dag er avhengig av kollektivtilbudet fordi de ikke har noe alternativ vil bli mer avhengig av andre (med bil) for å få hverdagen til å gå rundt for å leve gode liv.

 • Dersom kollektivtilbudet forsvinner etter kl. 20 og all nattrafikk fjernes, vil skiftarbeidere som i dag er avhengige av kollektiv, oppleve at de ikke kommer seg til og fra jobb. Dette vil kunne ha alvorlige konsekvenser for arbeidsplasser som har mange skiftarbeidere som for eksempel sykehus og andre samfunnskritiske arbeidsplasser.
 • Familier som er avhengig av busstilbudet i dag for at barna skal komme seg til og fra ulike fritidsaktiviteter, vil oppleve at det blir vanskeligere for barna å delta på disse. Dette vil igjen kunne føre til økt utenforskap og ensomhet blant barn og unge.
 • Ungdom og unge voksne, som i mindre grad har førerkort og egen bil, opplever i større grad at de er avhengige av kollektivtrafikken for å komme seg rundt. For denne gruppen vil tilbudsreduksjonen medføre en opplevelse av mindre fleksibilitet og reisefrihet, og det vil også kunne føre til at bilvaner setter seg tidlig.
 • Tilsvarende vil også reisefriheten for de eldre forverres ved en reduksjon i tilbudet, og mange vil oppleve at de blir sittende mer hjemme, og livskvaliteten forringes.

Det har kommet en forsiktig forsmak på reaksjoner, da det ble kjent at Ruter gjør tilpasninger i tilbudet 4. juli. Sommerens endringer utgjør tre prosent av tilbudet på buss og båt i Akershusdelen av Viken og får en årseffekt på 60 millioner kroner. Ytterligere kutt vil få større konsekvenser, og vi må være forberedt på at reaksjoner vil komme. Hvor store kutt det vil bli behov for, vil være avhengig av trafikkutviklingen og kostnads-utviklingen. Ruters foreløpige prognose tilsier et behov for å kutte 12-14 prosent av tilbudet i 2023.

Til toppen