7/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om permittering av bussjåfører - beriker Vy seg på fellesskapets bekostning?

  • Nummer: 7/2020
  • Dato innsendt: 03.04.2020
  • Dato besvart: Foreløpig ikke besvart

7/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om permittering av bussjåfører - beriker Vy seg på fellesskapets bekostning?

 

Viken fylkeskommune har som raus og aktiv samfunnsaktør så langt iverksatt en rekke tiltak for å sikre økonomisk aktivitet og driftsgrunnlaget til samarbeids- og kontraktsparter i den krevende situasjonen landet er inne i gjennom en egen tiltakspakke.

Via media og henvendelser fra fagforeningsrepresentanter har jeg i dag kunnet lese og høre at bussoperatøren Vy permitterer bussjåfører, herunder bussjåfører som normalt kjører bussruter på kontrakt for Brakar AS, fylkeskommunens kollektivselskap i gamle Buskerud.

Ved permittering av nevnte sjåfører hevdes det at Vy både vil få godtgjørelse fra Viken fylkeskommune for ikke utført ruteproduksjon, samtidig som Vy slipper å betale lønn til permitterte bussjåfører.

Vy sin permittering av bussjåfører som jobber med innstilt ruteproduksjon som betales av Viken fylkeskommune, også i tiden rutene er innstilt, slik saken er belyst så langt, fremstår for meg som et forsøk på å berike seg på bekostning av fellesskapet og på bekostning av de berørte bussjåførene. En lite solidarisk handling i en tid hvor alle øvrige samfunnsaktører bretter opp ermene og stiller opp på dugnad for å få samfunnet til å henge sammen.

Mine spørsmål til fylkesrådet blir derfor:

  1. Er det riktig som det påstås at Vy har permittert sjåfører som normalt bemanner ruter som Viken fylkeskommune betaler Vy løpende godtgjørelse for?
  2. Hva vil fylkesrådet gjøre for å følge opp denne saken?

 

Svar fra fylkesråd for kollektivtrafikk Kristoffer Robin Haug

Viken fylkeskommune har bedt våre kollektivselskap om å håndtere koronasituasjonen på en slik måte at verken de eller deres leverandører skal være nødt til å permittere ansatte.


Brakar er enig med sine operatører, inkludert Vy Buss AS (Vy Buss), om at godtgjøring betales for planlagt produksjon i mars måned med fratrekk fra kostnader som selskapene ikke har hatt. Forhandlingene om dette skjer nå i april. Gjeldende for april skal partene diskutere godgjøring med utgangspunkt i de enkelte kontrakter. Reelle kostnader basert på turer som ikke er kjørt av operatørene vil inngå som en del av vurderingen.


Brakar har kommunisert følgende til sine operatører 18. mars 2020: «Brakar vurderer situasjonen fra dag til dag, men inntil videre er vi innstilt på å betale godtgjørelse for rutereduksjoner basert på reelle kostnader når turer ikke kjøres», for å sikre at operatørene ikke skal behøve å permittere ansatte selv om rutene reduseres.


Brakar har informert Viken fylkeskommune om at Vy Buss likevel har valgt å permittere bussjåfører som en tilpasning til endret ruteproduksjon fra 14. april. Etter en betraktning av de juridiske forhold i saken legger fylkesrådet til grunn at dette er beslutninger som ligger innenfor selskapets ansvar i henhold til aksjeloven og de etablerte kontraktene, og derfor vanskelig å gripe direkte inn i fra et juridisk standpunkt.


Fylkesrådet er også nødt til å følge opp at fylkeskommunen ikke skal betale for kostnader som operatørene ikke har, slik at selskaper ikke kan spare inn på drivstoff eller bemanning men likevel fakturere for det, og legger til grunn at dette ivaretas i den videre dialog mellom Brakar og Vy Buss.


Fylkesrådet vil også fremover følge opp at Brakar sørger for at de forutsetninger som er nevnt blir fulgt opp og ivaretatt i forhandlingene om godtgjørelse til Vy buss.

 

Bakgrunn for situasjonen:
Vi er inne i en alvorlig situasjon som følge av pandemien. Innenfor mange sektorer ser vi store konsekvenser. For å hindre smittespredning er det iverksatt en rekke tiltak og innenfor kollektivtrafikken har nasjonale myndigheter oppfordret til å unngå bruk slik at de som arbeider innenfor samfunnskritiske funksjoner kan bruke kollektiv til og fra arbeid. Dette har gitt en ønsket reduksjon i bruken kollektivtransport ut fra et smittevernhensyn, men konsekvensen er et dramatisk bortfall av billettinntekter på om lag 90 prosent. Samtidig er samferdselsdepartementet tydelig på at kollektivtransport regnes som en kritisk samfunnsfunksjon.


Sammen med overføring fra fylkeskommunen utgjør billettinntektene finansieringen av kollektivselskapenes samfunnsoppdrag med å tilby kollektiv transport. Fylkeskommunen har opprettholdt overføringene.

Fylkesrådet er opptatt av å avhjelpe situasjonen for næringslivet og Viken-samfunnet i den krevende situasjonen vi er i. I tiltakspakken som fylkesrådet la fram 23. mars 2020 er det bl.a. lagt til grunn følgende:
«Viken fylkeskommune ønsker ikke at våre kollektivselskaper og deres kontraktsfestede operatører skal bære kostnaden ved bortfall av skoleskyssinntekter i den perioden som skolene er stengt. Viken fylkeskommune vil derfor opprettholde sitt tjenestekjøp av skoletransport fra kollektivtransportselskapene. Vi vil ha dialog med selskapene om hvordan godtgjørelsen for både buss, båt og drosje kan beregnes og hvordan kapasiteten kan utnyttes. Viken forutsetter at staten kompenserer kollektivtrafikkselskapene for deres bortfall av billettinntekter og vil fortsette dialogen med statlige myndigheter om dette.»


I den statlige tiltakspakken som ble vedtatt før påske ble det bevilget 1 mrd. kr til fylkeskommunene til kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtrafikken. Bare for Oslo og Viken anslås imidlertid inntektsbortfallet til om lag 400 mill. kr per måned. Tiltakspakken vil gi et pusterom, men det er behov for at ytterligere midler kommer raskt. Fylkesrådet forutsetter at staten fullt ut kompenserer for inntektsbortfallet. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hva som vil ligge i framtidige statlige tiltakspakker.


Brakar har gjennomført følgende justeringer i sin ruteproduksjon:

  • Bortfall av skoleruter i hele Buskerud fra 18.mars (om lag 20 prosent nedtrekk av produksjonen)
  • Tilnærmet sommerruter på Hønefoss – Oslo fra 30. mars
  • Sommerproduksjon fra 14.april (om lag 40 prosent nedtrekk av produksjonen)

Brakar har et ansvar for å sørge for en forsvarlig drift og et forsvarlig kostnadsnivå. Endring av rutetilbud, beskrevet over, er et resultat av en forsvarlig vurdering av rutetilbud i forhold til en svært begrenset etterspørsel og myndigheters ønske om å opprettholde et rutetilbud som sikrer drift av kritisk infrastruktur. I tillegg må myndighetenes anbefalinger om smittevern ivaretas. I forbindelse med at skolene gradvis åpner fra den 27. april vil produksjonen til Brakar øke igjen for skoleruter.

Både Brakar og Vy Buss er aksjeselskaper med det ansvar som følger av aksjeloven. Styrene må løpende vurdere sin handlingsplikt etter aksjelovens § 3-4 om krav om forsvarlig egenkapital og likviditet og § 3-5 om handleplikt ved tap av egenkapital.


I et langsiktig perspektiv påpeker Brakar at utviklingen på inntekter og kostnader i 2020 vil påvirke selskapets mulighet for balanse i driften også i 2021. Det varsles sannsynlighet for en reduksjon i reisende på inntil 15 %. Alternative tiltak for å opprettholde drift vil være økning i fylkeskommunalt tilskudd, økte takster for reisende og justeringer i tilbudet.

Til toppen