8/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Hanne Lisa Matt (MDG) om kappkjøring på fylkesveier

  • Nummer: 8/2020
  • Dato innsendt: 20.04.2020
  • Dato besvart: 04.05.2020

 

8/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Hanne Lisa Matt (MDG) om kappkjøring på fylkesveier

Det har i det siste vært en en tiltagende trend til kappkjøring i Drammens gater.
Drammen har mange rette veistrekk som på kveldtid benyttes til å kjøre fort med biler og motorsykler.
Dette er et problem som bør adresseres umiddelbart, og det bør iverksettes trafikkregulerende tiltak som sparer liv. Kjøringen er også en stor støybelastning for beboere langs ferdselsårene.


Svært mange av veiene som benyttes til slike fartsprøver er fylkesveier. Mange av tiltakene som kan hjelpe, som lysregulering på kvelden, gjennomsnittsmåling eller radarmåling, kan derfor ikke gjennomføres av kommunen alene. Slike tiltak krever tillatelse fra både fylke og stat. Det har blitt
uttalt av flere partier i Drammen at man ønsker et bredt samarbeid med stat og fylkeskommune for å finne løsninger for problemene med kappløp og fartsoverskridelser

Spørsmål:

  • Vil fylkesråd ta initiativ overfor Drammen kommune for å finne felles løsninger?
  • Hvilke tiltak mener fylkesråd kan iverksettes umiddelbart for å unngå fartsoverskridelser?
  • Hva er fylkesrådets tilnærming for å avbøte kappkjøring på fylkesveier i berørte byer og tettsteder i Viken i et langsiktig perspektiv?

 

Svar fra fylkesråd for infrastruktur, Olav Skinnes:

Det blir vist til spørsmål til fylkesrådet fra Hanne Lisa Matt (MDG) om kappkjøring på fylkesveier, datert 20. april 2020.

Generelt så er det slik at mange av fylkesveiene i Viken dessverre også er mulige fartsetapper. Alle veiene har en vedtatt fartsgrense som skal overholdes, og det er politiet som er ansvarlig overvåkings- og kontrollinstans. Det ligger derfor til politiet å prioritere kontrollinnsatsen på veiene. Videre er det Statens vegvesen som er skiltmyndighet, og som fastsetter fartsgrenser og eventuelle andre tiltak som også krever skiltvedtak.

I Viken fylkeskommune er nullvisjonen førende for trafikksikkerhetsarbeidet, noe som innebærer at det utføres et bredt spekter av fysiske, holdningsskapende og organisatoriske trafikksikkerhetstiltak. Noen av tiltakene står fylkeskommunen alene om, mens andre tiltak blir gjennomført i samarbeid med andre trafikksikkerhetsaktører.

Fylkesrådet bidrar gjerne i en dialog med kommunen og vil derfor vurdere et initiativ fra kommunen. Fylkesrådet vil også støtte en henvendelse fra kommunen til politiet om å intensivere kontrollvirksomheten i området, men har ikke selv myndighet til å iverksette umiddelbare tiltak. Fylkesrådet er kjent med at det, særlig i noen ungdomsmiljøer, er en kultur for uforsvarlig og uvettig kjøring, og at dette er et problem flere steder i fylket. Fylkeskommunen samarbeider tett med blant andre, f.eks. politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk, og denne typer problemstillinger er naturlig å drøfte med Statens vegvesen som skiltmyndighet og politiet som kontrollorgan. Trygg Trafikk kan også være en ressurs inn i dette arbeidet gjennom ulike holdningsskapende tiltak. Utfordringen som det her blir pekt på minner oss også om at trafikksikkerhetsarbeid er et kontinuerlig arbeid, ettersom det alltid kommer nye problemstillinger og generasjoner til.

Avslutningsvis vises det også til fylkesrådet sin behandling av sak om innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP) i møte den 2. april 2020, der flere av innstillingspunktene omhandler prioriteringen av ulike trafikksikkerhetstiltak.

Vennlig hilsen
Olav Skinnes
fylkesråd infrastruktur

Til toppen