66/2021 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om anbud for spesialtransport i Follo - området

  • Nummer: 66/2021
  • Dato innsendt: 12.07.2021
  • Dato besvart: 02.09.2021

Fra Fellesforbundet Avd. 056 Oslo og Omegn Bussarbeiderforening har jeg mottatt melding vedrørende spesialtransport i Follo - området. Fellesforbundet forteller at Ruter i forbindelse med anbud for spesialtransport i Follo-området mener at det ikke er å betrakte som virksomhetsoverdragelse når nåværende operatør Minibuss 24/7 tapte anbudet og oppdraget overføres til Oslo Taxibuss og Unibuss Tur.

Dvs. at sjåførene innenfor dette området må søke på jobbene sine på nytt. Samtidig vil passasjerer som er helt avhengige av å ha faste sjåfører å forholde seg til hver dag plutselig få en ny reisehverdag.

Dette reiser flere spørsmål om Ruter, på vegne av Viken fylkeskommune, opptrer på en måte som er innenfor gjeldende lov og innenfor det oppdraget som er gitt Ruter av Viken fylkeskommune når det gjelder anskaffelse av transporttjenester.

Mine spørsmål til fylkesrådet er derfor:

Er Ruter sin håndtering av anbud for spesialtransport i Follo-området i tråd med gjeldende bestemmelser for virksomhetsoverdragelse (Arbeidsmiljøloven)?

Er Ruter sin håndtering av anbud for spesialtransport i Follo-området i tråd med fylkesrådets oppdrag til Ruter, og hvis ikke, hva vil fylkesrådet gjøre for å få Ruter til å opptre i tråd med fylkesrådets oppdrag?

Svar fra fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes:

Representanten Bjørn Tore Ødegården har 12. juli 2021 stilt spørsmål til fylkesrådet ved om Ruters håndtering av anbudet for spesialtransport er i tråd med reglene for virksomhetsoverdragelse, og i tråd med fylkesrådets oppdrag til Ruter. Bakgrunnen for spørsmålet er at Ruter skal ha uttalt at det ikke innebærer virksomhetsoverdragelse når spesialtransporten i Follo får ny operatør, slik at sjåførene i området må søke på jobbene sine på nytt med ny arbeidsgiver.

Jeg takker for spørsmålet og muligheten til å presisere noen forhold rundt dette anbudet.

Ruter fikk et spørsmål i tilbudskonferansen (etter kunngjøring av kontrakten) om det var avklart at anbudet for spesialtransport i Follo ikke kommer inn under yrkestransportlovens bestemmelser om automatisk virksomhetsoverdragelse. Ruter svarte at de vurderte det slik at yrkestransportlovens regler om virksomhetsoverdragelse ikke kommer direkte til anvendelse på denne anskaffelsen, men presiserte samtidig at det er operatøren som arbeidsgiver som har ansvaret for å vurdere om reglene om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse. Dette er altså et forhold mellom den nåværende operatøren og den nye operatøren som vant anbudet. Ruters syn på saken er derfor ikke bindende for partene.

At yrkestransportlovens regler om virksomhetsoverdragelse ikke gjelder for denne konkurransen innebærer at leverandørskiftet ikke automatisk blir en virksomhetsoverdragelse. Skiftet kan likevel potensielt bli en virksomhetsoverdragelse etter reglene i arbeidsmiljøloven, for eksempel hvis nye operatør velger å overta noe materiell eller noen ansatte fra dagens operatør.

Det stemmer altså ikke at Ruters uttalelse nødvendigvis må føre til at sjåførene i området må søke på jobbene sine på nytt. Dette er avhengig av om vilkårene for virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven er oppfylt, og det har ikke Ruter tatt stilling til. Det er den nye operatøren som skal gjøre denne vurderingen, og som har risikoen for at den vurderingen er riktig.

Slik jeg ser det, har Ruter opptrådt i tråd med sitt ansvar etter yrkestransportloven og arbeidsmiljøloven.