Åpen høring – Seriøsitetsbestemmelser for Viken fylkeskommunes leverandører (Viken-modell)

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune har besluttet å sende ut forslag til nye seriøsitetsbestemmelser for Viken fylkeskommune på åpen høring, kalt Viken-modellen. Høringsfrist er satt til 1. desember 2020.

Fra 1. januar 2020 ble Viken fylkeskommune etablert ved sammenslåing av tidligere Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommuner. Inntil nye seriøsitetskrav er vedtatt for Viken fylkeskommune, følges tidligere vedtatte bestemmelser for de tre fylkeskommunene. Disse er i all hovedsak i overenstemmelse med omforente seriøsitetsbestemmelser fra Fellesforbundet, BNL, KS, og Difi.

  • Fylkesrådet i Viken fylkeskommune har besluttet å sende ut forslag til nye seriøsitetsbestemmelser for Viken fylkeskommune på åpen høring, Viken-modellen.
  • Vedlagt ligger forslag til seriøsitetsbestemmelser som skal behandles av fylkestinget i februar 2021 etter forslag fra fylkesrådet i desember 2020.
  • Fylkesrådet ber med dette arbeids- og organisasjonsliv komme med innspill til bestemmelsene, omtalt som Viken-modellen.

Formål med bestemmelsene

Bestemmelsene skal bidra til å motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi generelt og i bygg- og anleggsnæringen spesielt. Viken fylkeskommune ønsker å sikre ryddige lønns- og arbeidsvilkår og bedre rekrutteringen til bygg- og anleggsfagene.

I sum skal dette gi bedre kvalitet på de tjenester fylkeskommunen yter til samfunnet.

Viken fylkeskommune er landets største fylkeskommune og har ansvar for store tjenesteområder som videregående opplæring, kollektivtransport, fylkesveger, tannhelse m.fl. Fylket er også stort geografisk.

Ved utarbeidelse av Viken-modellen er dette søkt ivaretatt.

Kontroll og oppfølging

Fylkesrådet vil sikre nødvendig oppfølging av kravene ved blant annet å ha inngå formelt samarbeid med Skatteetaten om utvidet innsyn i skatt- og avgiftsopplysninger, ta i bruk LO-koordinatorer, styrke intern oppfølging og bruke HMSREG eller liknende system for digital oppfølging.

Viken fylkeskommune vil søke samarbeid med kommunene i Viken fylke, Oslo kommune og andre offentlige organisasjoner for et krafttak for et seriøst arbeidsliv, herunder arrangere erfaringskonferanser.

Oversikt over Viken-modellen

Viken-modellen gjelder generelt for alle leverandører fylkeskommunen inngår kontrakt med, men flere krav er særlig rettet mot bygg- og anleggsnæringen. Virkeområde er kommentert under hvert krav i vedlagte modell.

Samlet består Viken-modellen av 20 bestemmelser som skal sikre:

 

Helse, miljø og sikkerhet

1. HMS-kort

2. Internkontroll SHA

3. Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring

Ryddige arbeidsforhold

4. Krav om bruk av fast ansatte og stillingsandel

5. Bruk av underentreprenører / begrensing i antall ledd underleverandører

6. Innleid arbeidskraft

7. Krav til lønns- og arbeidsvilkår

8. Innsending av mannskapslister og innsyn i oversiktslister

9. Åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger

Kvalitet på arbeid, utdannelse og rekruttering

10. Faglærte håndverkere

11. Lærlinger

Hvit økonomi

12. Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontantbetaling

13. Krav om betaling av lønn, oppgjør og annen godtgjørelse til bank

14. Rapporteringsplikt til Skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)

15. Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser

Dokumentasjon av betalt skatt og avgifter, forsikringer og andre formelle krav

16. Pliktig medlemskap i leverandørregister (for eksempel StartBANK)

Organisasjonsfrihet

17. Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs kjernekonvensjoner 87 og 98)

Overholdelse av bestemmelsene

18. Mislighold av kontraktsbestemmelser, konsekvenser

19. Revisjon fra byggherren eller ekstern revisor

20. Brudd på konkurranselovgivning

Høringstemaer og -frist

Høringen har ingen tematiske begrensninger, men fylkesrådet ønsker særlig innspill på:

  • Vil bestemmelsene virke etter hensikten omtalt i avsnittet «Formål med bestemmelsene». Særlig ønskes innspill til valgt nivå i krav 4 (stillingsandel), krav 5 (leverandørledd), krav 10 (faglærte håndverkere) og krav 11 (lærlinger).
  • Hvordan vil modellen fungere for hhv store bedrifter, små og mellomstore bedrifter (SMB), og oppstartsbedrifter.
  • Kontroll- og oppfølging omtalt i avsnittet «Kontroll og oppfølging»
  • Modellens sanksjoner beskrevet under de aktuelle kravene i modellen

Høringssvar sender du skriftlig til:

Viken fylkeskommune via e-post: post@viken.no eller per post til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg innen 1. desember 2020.

Innspillene må merkes med saksnummer «2020/126489»

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova.
 

Dokumenter:

Vikenmodellen (DOCX, 46 kB)

Høringsbrev Vikenmodellen (DOCX, 46 kB)

Til toppen