Høring: Planprogram for regionale planer i Viken

Viken fylkeskommune ønsker høringssvar på forslag til «Planprogram for regionale planer i Viken». Vi varsler med dette oppstart av arbeidet med tre regionale planer. Alle interesserte er velkommen til å gi innspill. Frist for å svare på høringen er 24. september 2021.

Om høringen

I regional planstrategi for Viken 2020-2024 – «Veien til et bærekraftig Viken» slås det fast at vi skal utarbeide tre nye regionale planer for Viken-samfunnet:

  • Regional plan for kompetanse og verdiskaping 
  • Regional plan for areal og mobilitet 
  • Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd

Som ledd i varsling av planoppstart er det utarbeidet et planprogram for de regionale planene i Viken. Det er ett felles planprogram - som skal sørge for samtidig oppstart av planarbeidet, og i størst mulig grad felles metodikk for arbeidet med de tre planene. 

Planprogrammet skal gjøre rede for
- formålet med planarbeidet
- planprosessen med frister og deltakere
- opplegget for medvirkning - spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt
- hvilke alternativer som vil bli vurdert
- behovet for kunnskap og utredninger

Planprogrammet er på høring og offentlig ettersyn i perioden fra 24. juni til 24. september 2021.

Høringsdokument

Les planprogram for regionale planer i Viken (PDF, 2 MB) 

Hvem kan svare på høringen?

Kommuner, offentlige myndigheter, næringsliv og en rekke organisasjoner og aktører i Viken-samfunnet er særlig invitert til å svare på høringen. Andre interesserte kan også levere høringssvar, inkludert privatpersoner.

Hva ønsker vi tilbakemelding på?

Alle deler av dokumentet er åpent for innspill og uttalelser, men vi ønsker spesielt svar på følgende:

  1. Er planenes formål og tematikk relevant og et godt utgangpunkt for videre planarbeid?
  2. Har dere kunnskapsgrunnlag som er relevant for det videre planarbeidet og som bør inkluderes i planprogrammet?
  3. Hvordan ønsker dere å bli involvert i det videre planarbeidet?
  4. Hvilke elementer fra gjeldende planverk og samarbeid har fungert godt og bør tas med videre i de nye regionale planene? Er det noe som har fungert mindre godt?
  5. Hva er det viktigste langsiktige arbeidet eller strategien dere jobber med som kan ha betydning innenfor den enkelte regionale plan?

Nærmere beskrivelse av hvert spørsmål finner du i høringsskjemaet nedenfor.

Send inn ditt høringssvar

Vi oppfordrer til å benytte vårt elektroniske skjema for å gi høringssvar. Der kan du også laste opp eventuelle vedlegg til høringssvaret.

Send inn høringssvar

Alternativt kan høringsuttalelsen sendes til Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Merk forsendelsen «Høring: planprogram for regionale planer i Viken – saksnummer 2021/39463»

Frist for å sende inn høringssvar er 24. september 2021

Vi gjør oppmerksom på at høringssvar er offentlig tilgjengelig.

Digitale høringsmøter 

Viken fylkeskommune presenterer høringsforslaget til planprogram i to digitale høringsmøter 23. august 2021. Møtene er åpne for alle interesserte. 

Her ser du opptak av høringsmøtet 23. august.

En viktig del av høringsmøtene blir dialogen med deltakerne rundt spørsmål som sendes inn i forkant, og som besvares i møtet.

Administrasjonen i Vikens kommuner vil i tillegg få invitasjon til et dialogmøte om planprogrammet 11. august. Opptak av dette dialogmøtet ser du her.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål:
Avdeling for samfunnsplanlegging i Viken fylkeskommune, e-post: regionaleplaner@viken.no 

Mer informasjon om planprosessen

Se regionale planer under arbeid.
 

Til toppen