Høring: Fv.2722 Konnerudgata, Hallermoveien N – Hallermoveien S. Varsel om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan

Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Drammen kommune, forslag til detaljreguleringsplan for fv. 2722 Konnerudgata, Hallermoveien N – Hallermoveien S ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å svare på høringen er 19.08.2022.

Den stiplede røde linjen viser planområdet - Klikk for stort bildeDen stiplede røde linjen viser planområdet Viken fylkeskommune  

Om prosjektet

Planlagt sykkelvei med fortau er ca. 1 km lang på østsiden av fylkesveien. Det er også planlagt fortau langs vestsiden av fylkesveien mellom Hagbart Kyllands vei og Lønnerudveien, og gang- og sykkelvei langs Hagbart Kyllands vei fram til Stollen.

Mål for reguleringsplanen

Hensikten med planarbeidet er å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende langs fv. 2722 Konnerudgata.

Merknader sender du skriftlig til:

Viken fylkeskommune via eDialog, e-post: post@viken.no eller Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg innen 19.08.2022

Innspillene må du merke med «2020/107110 fv. 2722 Konnerudgata, Hallermoveien N – Hallermoveien S».

Veien videre

Etter 1. gangs behandling /offentlig ettersyn av planen vil vi svare ut og eventuelt innarbeide innspillene i plandokumentet. Deretter sender vi planen til kommunen for 2. gangs behandling/politisk behandling med påfølgende vedtak i kommunestyret.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Viken fylkeskommune ved Christine Blixt Bøhn, på telefon 99277246 eller e-post christiboh@viken.no

Du kan også lese om prosjektet på Fv. 2722 Konnerudgata - Viken fylkeskommune

Dokumenter

Til toppen