Høring: Varsel om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for fv. 241 Åsaveien - Putten

Viken legger, i samarbeid med Ringerike kommune, forslag til detaljreguleringsplan for fv. 241 Åsaveien - Putten ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å svare på høringen er 22. februar 2021.

Klikk for stort bildeLinjen i rødt viser strekningen der vi skal bygge den nye gang- og sykkelveien Arild Walberg Solerød      

Om prosjektet

Planforslaget omfatter 3 km ny gang- og sykkelvei fra Åsaveien til Putten, på østsiden av fylkesveien. På deler av strekningen foreslår vi å forskyve fylkesveien vestover, og å bruke deler av dagens fylkesvei til gang- og sykkelvei.

Mål for reguleringsplanen

Formålet med planarbeidet er å gjøre det tryggere for myke trafikanter å ferdes langs Hadelandsveien.

Merknader sender du skriftlig til:

Viken fylkeskommune via eDialog, e-post: post@viken.no eller Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg innen 22. februar 2021.

Innspillene må du merke med «2020/80060 fv. 241 Åsaveien – Putten».

Veien videre

Etter 1. gangs behandling /offentlig ettersyn av planen vil vi svare ut og eventuelt innarbeide innspillene i plandokumentet. Deretter sender vi planen til kommunen for 2. gangs behandling/politisk behandling med påfølgende vedtak i kommunestyret.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Viken fylkeskommune ved Tove Heimdal, på telefon 91546692 eller e-post tovehei@viken.no

Dokumenter

Til toppen