Høring: Varsel om oppstart av reguleringsplan for fv. 2704 Jensvollveien - Kirkeveien

Viken fylkeskommune skal, i samarbeid med Lier kommune lage detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs fv.2704 Nøsteveien mellom Jensvollveien og Kirkeveien. Nå ønsker vi innspill til planen. 

Den sorte, stiplede linjen viser varslingsgrensen - Klikk for stort bildeDen sorte, stiplede linjen viser varslingsgrensen Viken fylkeskommune   

Om planen

Strekningen er en manglende lenke for gående og syklende på Nøsteveien mellom Jensvollveien og Kirkeveien. Målet med prosjektet er å gi et mer helhetlig tilbud for myke trafikanter. I tillegg vil det gi en bedre forbindelse til Brakerøya stasjon og videre til Drammen sentrum. Strekningen er kollektivtrase. Plassering av holdeplasser og atkomst til disse vil inngå som en del av planen. 

Vi ønsker innspill

Du kan komme med innspill eller opplysninger til planarbeidet. Disse må du merke med «2022/32914 Jensvollveien-Kirkeveien – reguleringsplan.» og sende skriftlig innen 23.08. 2022, til post: Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 SARPSBORG eller på e-post til post@viken.no

Kontakt

Linn Ryen, prosjektleder, mobil 93816843, e-post linnry@viken.no

Til toppen