Saksgang i fylkestinget og fylkesrådet

Viken fylkeskommune er styrt etter en parlamentarisk modell, der fylkestinget setter rammene for fylkesrådets og rådsområdenes arbeid. 

1. Sak oppstår

Behovet for en sak kan oppstå på flere måter, for eksempel ved:

  1. Vedtak i fylkestinget, og representantforslag fra politikere i fylkestinget
  2. Bestillinger fra fylkesrådet
  3. Behov fra rådsområdene
  4. På bakgrunn av fast årshjul/lovpålagte oppgaver
  5. Sak fra andre aktører (for eksempel høringssvar til departement eller lignende), innbyggerforslag, kontrollutvalget

2. Utredning i fylkesrådsområdene

Relevant fylkesrådsområde utreder saken, og henter innspill fra medvirkningsorgan der det er relevant. 

3. Behandling i fylkesrådet

Saken leveres til behandling i fylkesrådet. Fylkesrådet har to typer faste møter som kollegium hvor administrasjonen leverer saker:

  1. Rådskonferanse innebærer drøfting av saker, og forbereder fylkesrådets innstilling. Møtet er unntatt offentlighet. Her kan administrasjonen inviteres til å fremme både ideer og saker.
  2. Rådsmøtet gjør både endelig vedtak i saker, og oversendelser innstillinger til fylkestinget. Disse møtene har offentlig saksliste og vedtaksprotokoll.

4. Fordeling i forretningsutvalget

Når fylkesrådet oversender sak til behandling i fylkestinget, fordeler forretningsutvalget sakene til behandling i fylkestingskomiteer og utvalg. 

5. Behandling i komiteer og utvalg

Fylkestingskomiteer, medvirkningsorgan og øvrige utvalg behandler saker og inngir uttalelser/innstilling. Se oversikt over komiteer og utvalg.

6. Behandling i fylkestinget

Fylkestinget behandler saken og gjør vedtak, ev. sender saken tilbake for ytterligere utredning. Se oversikt over saker og vedtak i fylkestinget.

7. Rådsområdene gjennomfører vedtakene

Rådsområdene gjennomfører og rapporterer på vedtak.

Se også

Til toppen