Brukte medarbeiderundersøkelsen til å bli bedre

På Rælingen videregående skole tok vi skikkelig tak i resultatene etter medarbeiderundersøkelsen i 2018. Det har ført til flere konkrete forbedringer og en økt bevisstgjøring om hva som er viktig for å utvikle skolen til beste for elevene.

Medarbeiderundersøkelsen fra 2018 medførte en omfattende prosess her på Rælingen videregående skole. Resultatene viste at det var flere forhold som vi trengte å jobbe grundig med for hele organisasjonen.

Hovedområdene for arbeidet var utfordringer rundt informasjons- og kommunikasjonsflyt, rolleforståelse og medbestemmelse. Resultatene fra undersøkelsen viste at mange ansatte opplevde at arbeidsmiljøet var preget av uforutsigbarhet og stress, og at det var vanskelig å finne en felles forståelse for hvordan alle kunne trekke sammen for å sikre en god elevoppfølging. 

Tok tak sammen

Arbeidet startet med å definere, plassere og prioritere utfordringene for at ledelse, tillitsvalgte og hovedverneombud skulle kunne ta tak sammen med de ansatte for å bedre forholdene, og så gikk de i gang:

  • På overordnet nivå ryddet vi i planer og informasjonskanaler slik at det ble lettere å finne fram til relevant informasjon på en grei måte. Det ble også viktig å gjøre informasjon mer åpen og presis for å unngå mistolkninger og spekulasjoner.
  • Vi ryddet opp i møtestrukturen slik at beskrivelse av form, innhold og ansvar ble tydeligere.
  • For å skape bedre forutsigbarhet for elever og ansatte diskuterte, klargjorde og evaluerte vi felles praksis og felles regler.
  • Vi innarbeidet evaluering av planverk og utviklingsarbeid som et verktøy for større medvirkning.
  • Hver avdeling diskuterte seg fram til konkrete tiltak for faglig påfyll og kompetanseheving for lærere og fagarbeidere.
  • Et tettere samarbeid mellom tillitsvalgte og hovedverneombud ble etablert i denne perioden, noe som er opprettholdt for dagens praksis.
  • Vi tok tak i det fysiske arbeidsmiljøet med tanke på inneklima og digitalt utstyr.
  • På individnivå ble vi enige om å fokusere på bedre støtte for lærere for å mestre utfordrende elevgrupper.

Sterk bevisstgjøring

Både rektor, tillitsvalgte og hovedverneombud er enige i at arbeidet med resultatene fra to år tilbake ser ut til å ha hatt en sterk bevisstgjørende effekt for nåværende rolleforståelse, kommunikasjon og medvirkning.

– Nå i høst har vi praktisert medvirkning gjennom flere viktige prosesser, så den gode kulturen for evaluering og medvirkning gjennom tillitsvalgte og hovedverneombud har vi opprettholdt. I løpet av høsten har også en gruppe ansatte hatt ansvar for å klargjøre hva som utgjør en god informasjons- og kommunikasjonspraksis gjennom de nye verktøyene på Teams og i ansattportalen. I tillegg har vi fortsatt det gode profesjonsfellesskapet med en kultur for formelt og uformelt samarbeid og deling opprettholdes, sier Mari Helene Tønsberg, rektor ved Rælingen videregående skole.

Hun legger til at det er viktig å være bevisst på at resultatene fra medarbeiderundersøkelsen må leses i lys av eksisterende skolekultur preget av uskrevne lover som kan ha utviklet seg over tid, og at det psykososiale miljøet ofte defineres av disse. Det betyr ikke nødvendigvis at man er uenig om målene for skolen.

Gode relasjoner er avgjørende

– Gode relasjoner som grunnlag for dialog, tillit og åpenhet mellom ledelse, tillitsvalgte og hovedverneombud er helt avgjørende for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø og en god plattform for samarbeid og medvirkning som kan føre til utvikling til beste for skolens elever, sier Mari Helene Tønsberg.

Til toppen