Opptakskriterier og reglement

Vi er er en åpen skole, uten karakterer, pensum eller eksamen. Tidligere karakterer teller ikke ved opptak, opptakskriteriene ser du under. Reglementet skal bidra til et godt læringsmiljø for alle, og inneholder regler for fravær, atferd, sanksjoner og saksbehandling.

Opptakskriterier

  • Aldersgrense 18 år - du må fylle 18 år innen 31.12 i skoleåret.
  • En hensiktsmessig fordeling av jenter og gutter på de ulike linjene.
  • På Utøvende Musikk må vi også ha en hensiktsmessig fordeling av instrumenter.
  • Vurdering av fravær fra tidligere skolegang.
  • Motivasjon for det faglige og sosiale tilbudet på skolen. Derfor er det viktig at du skriver litt om seg seg i søknaden og hvorfor du har lyst til å gå på Ringerike folkehøgskole.
  • Relevant bakgrunn kan bli vektlagt.

Reglement

Her ser du utvalgte punkter som skiller seg litt fra andre skoleslag. Du kan lese
hele ordensreglementet her.

Deltakelse

Som elev på Ringerike folkehøgskole forplikter du deg til å delta og bidra i undervisning, morgensamlinger, komitéarbeid og arrangementer. Nødvendig fravær skal avtales på forhånd. Du må selv skaffe stedfortreder når det er nødvendig.  Regler om fravær kan du lese under pkt 3 i Ordensreglementet.

Orden og renhold

Du har som elev plikt til å hjelpe til med orden og renhold, inne og ute.

Nattero

Det skal være nattero mellom kl.23:00 og 07:00 på skolens område. 

Atferd

Vold, krenkende språkbruk og atferd (mobbing, tyveri, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering) aksepteres ikke i noen form – verken fysisk, verbalt eller digitalt. 

Alkohol

Det er ikke tillatt å drikke eller oppbevare alkohol på skolen eller i skolens nærområde. Det er ikke lov å drikke alkohol på dager som blir etterfulgt av undervisning eller aktiviteter i skolens regi. De helger det er elevkvelder, er det ikke tillatt å drikke alkohol. Bruk av alkohol på byen som medfører uønsket atferd på skolen, aksepteres ikke. Når det gjelder den enkeltes drikkevaner på byen, skal det skje på en slik måte at normer for god og hensynsfull adferd følges.

Narkotika

Bruk/omsetting/oppbevaring av narkotika kan føre til utvisning fra skolen (tap av skoleplass). Dette gjelder hele skoleåret, også i feriene og utenfor skolens område. Du plikter å avlegge nødvendige tester på forlangende fra skolen. Resultatet av en slik test skal gjøres kjent for skolens ledelse direkte fra laboratoriet/lege. Dersom du nekter å avlegge test, kan dette føre til utvisning fra skolen.

Skolepenger

Skolepenger skal betales innen de fastsatte frister. Blir du utvist eller slutter av andre grunner, må du betale skolepenger for de påfølgende 6 ukene. 

Til toppen