Opptakskriterier og reglement

Vi er er en åpen skole, uten karakterer, pensum eller eksamen. Tidligere karakterer teller ikke ved opptak, opptakskriteriene ser du under. Reglementet skal bidra til et godt læringsmiljø for alle, og inneholder regler for fravær, atferd, sanksjoner og saksbehandling.

Opptakskriterier

  • Aldersgrense 18 år - du må fylle 18 år innen 31.12 i skoleåret.
  • En hensiktsmessig fordeling av jenter og gutter på de ulike linjene.
  • På Utøvende Musikk må vi også ha en hensiktsmessig fordeling av instrumenter.
  • Motivasjon for det faglige og sosiale tilbudet på skolen. Derfor er det viktig at du skriver litt om deg selv i søknaden, og hvorfor du har lyst til å gå på Ringerike folkehøgskole.
  • Relevant bakgrunn kan bli vektlagt.

Reglement

Her ser du utvalgte punkter som skiller seg litt fra andre skoleslag. Du kan lese
hele ordensreglementet her.

Deltakelse

Som elev på Ringerike folkehøgskole forplikter du deg til å delta og bidra i undervisning, morgensamlinger, komitéarbeid og arrangementer. Nødvendig fravær skal avtales på forhånd. Du må selv skaffe stedfortreder når det er nødvendig.  Regler om fravær kan du lese under pkt 3 i Ordensreglementet.

Orden og renhold

Du har som elev plikt til å hjelpe til med orden og renhold, inne og ute.

Nattero

Det skal være nattero mellom kl.23:00 og 07:00 på skolens område. 

Atferd

Vold, trusler, truende adferd, seksuell trakassering eller tyveri skal ikke forekomme. Mobbing, diskriminering eller krenkende språkbruk (rasistiske eller andre hatefulle ytringer) aksepteres ikke i noen form - verken verbalt, fysisk eller digitalt. 

Alkohol

Det er ikke tillatt å drikke eller oppbevare alkohol på skolen eller i skolens nærområde. Det er normalt ikke tillatt å drikke alkohol på skoleturer eller andre -arrangementer som foregår utenfor skolens område. Bruk av alkohol som medfører uønsket atferd, herunder fravær, aksepteres ikke. Når man returnerer til skolen etter å ha drukket alkohol, har man ikke anledning til å oppholde seg i fellesarealer.

Narkotika

Bruk, omsetting og/eller oppbevaring av narkotika er ikke tillatt.

Skolepenger

Skolepenger skal betales innen de fastsatte frister. Blir du utvist eller slutter av andre grunner, må du betale skolepenger for de påfølgende 6 ukene. 

Til toppen