Ordensreglement

Dette ordensreglementet er utarbeidet av Ringerike folkehøgskole med bakgrunn i folkehøgskoleloven, forskrift til denne loven, samt tre informasjonsskriv. ( F-004-05, F-005-04 og F015-06). Ordensreglementet ble vedtatt av Styret for Ringerike folkehøgskole i møte 2. mai 2013 sak nr 17/2013

1.Formål og virkeområde


Reglementet skal være en plattform for utvikling av sosiale ferdigheter og et verktøy for å utvikle et positivt skolemiljø for alle. Reglementet regulerer elevenes rettigheter og plikter, herunder regler for atferd, sanksjoner og saksbehandling.

2. Folkehøgskolesamfunnet

 

a) Lærings- og arbeidsmiljø

Du er medlem av et skolesamfunn som består av alle elevene og personalet ved skolen. Alle skal bidra til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø. Du skal bidra til at ingen blir utsatt for mobbing eller på noen måte kommer til skade. Du har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Du har rett til å være med på planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen.

b) Du har plikt til

 • å arbeide sammen med de andre medlemmene av skolesamfunnet for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer
 • å møte presis og holde tidsfrister som skolen setter
 • å delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt
 • å rette deg etter regler for ekskursjoner og arrangementer utenfor skolen i skolens regi
 • å følge vanlige normer for god og hensynsfull atferd
   

3. Fravær


a) Hovedregel og generelle retningslinjer

Du må møte til all undervisning, unntatt når du er syk, har fått fri etter grunner oppgitt i forskrift til opplæringsloven § 3-47 eller når forhold du ikke rår over, gjør det nødvendig. Dersom du blir syk eller av annen nødvendig grunn må forlate undervisningen i løpet av skoledagen, skal du alltid melde fra til lærer om dette. Du har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet ditt.

Du skal møte presis til opplæringen. Dersom du er syk eller av andre grunner ikke kan møte frem til opplæringen, skal du gi beskjed til lærer/kontoret så snart som mulig.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i løpet av skoleåret, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend på grunnlag av fullført opplæring.

b) Dokumentert fravær

Under forutsetning av positivt vedtak kan inntil 15 dagers fravær i skoleåret godskrives som dokumentert fravær. Dette fraværet belastes ikke fraværsprosenten og kommer ikke på vitnemålet. Søknad med dokumentasjon skal leveres assisterende rektor, gjerne i forkant, men senest 14 dager etter fraværet (hvis ikke annet er avtalt).

Godkjent fravær blir omgjort til OK på fraværsrapport.

Dokumentert fravær kan være: 

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • Fravær i inntil 2 dager, når dette er knyttet til religiøs høytid for medlemmer som er tilknyttet annet trossamfunn enn Den norske kirke.
 • Eksamen og inntil en lesedag

Slikt fravær vil godkjennes dersom det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon innenfor de retningslinjer departementet har gitt.

c) Studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål 

Organisert eller selvstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative gjøremål, kan avtales med faglærer ved fravær i linjetiden. Studiearbeid/skoleadministrative gjøremål utenfor linjetiden må søkes og godkjennes hos assisterende rektor før fravær finner sted. Studiearbeid regnes ikke som fravær, og skal derfor ikke føres.

d) Vitnemål

Alt fravær føres på vitnemålet. Fraværet føres i prosent, dager og enkelttimer.

Fraværsoversikt leveres ut av linjelærer. Ved feilføring skal eleven kontakte den som har ført fraværet og få det rettet ved signatur. Eleven skal selv sørge for å levere korrigeringer til assisterende rektor senest mandag påfølgende uke, hvis ikke blir det stående på vitnemålet.

Manglende deltakelse på undervisning, morgensamlinger, komitéarbeid og arrangement kan føre til at eleven må slutte på skolen.

Elever som ikke fullfører skoleåret, får ikke omgjort lån til stipend gjennom Statens Lånekasse for utdanning.

90 % registrert frammøte er en forutsetning for å få to konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning.

4. Orden og atferd

a) Deltakelse

Som elev på Ringerike folkehøgskole forplikter du deg til å delta og bidra i undervisning, morgensamlinger, komitéarbeid og arrangementer. Nødvendig fravær skal avtales på forhånd. Du må selv skaffe stedfortreder når det er nødvendig.

b) Orden og renhold

Du har som elev plikt til å hjelpe til med orden og renhold, inne og ute.

c) Nattero

Det skal være nattero mellom kl.23:00 og 07:00 på skolens område.

d) Atferd

Vold, trusler, truende atferd, seksuell trakassering eller tyveri skal ikke forekomme. Mobbing, diskriminering eller krenkende språkbruk (rasistiske eller andre hatefulle ytringer) aksepteres ikke i noen form - verken verbalt, fysisk eller digitalt.

e) Personlig elektronisk utstyr

Alt personlig elektronisk utstyr som skal anvendes i skolehverdagen, skal brukes uten å sjenere andre i skolemiljøet.

f) Farlige gjenstander

Det er ikke tillatt å ha med farlige gjenstander som våpen, kniver eller lignende på skolen.

g) Hærverk

Hvis du utøver hærverk eller ødelegger noe ved uaktsomhet, vil du bli pålagt å utbedre skader som er forvoldt når oppryddingen består i arbeid du har forutsetning for å klare. Du blir holdt erstatningsansvarlig og i tillegg kan du ilegges sanksjoner.

h) Alkohol

Det er ikke tillatt å drikke eller oppbevare alkohol på skolen eller i skolens nærområde. Det er normalt ikke tillatt å drikke alkohol på skoleturer eller andre -arrangementer som foregår utenfor skolens område. Bruk av alkohol som medfører uønsket atferd, herunder fravær, aksepteres ikke. Når man returnerer til skolen etter å ha drukket alkohol, har man ikke anledning til å oppholde seg i fellesarealer.   

i) Narkotika

Bruk, omsetting og/eller oppbevaring av narkotika er ikke tillatt.

j) Skolepenger

Skolepenger skal betales innen de fastsatte frister. Blir du utvist eller slutter av andre grunner, må du betale skolepenger for de påfølgende 6 ukene.

5. Reaksjoner ved brudd på reglementet

Brudd på reglementet fører til konsekvenser. Før skolen iverksetter sanksjoner, skal det være vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjonsmåter.

Sanksjonene skal stå i et rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Gjentatte brudd kan vurderes som skjerpende.

a) Sanksjoner

 • pålegg om å rette opp skade du har påført skolens bygninger eller eiendeler
 • erstatningsansvar
 • anmeldelse av antatt straffbare forhold
 • beslaglegning av rusmidler og farlige gjenstander. Ulovlige gjenstander og rusmidler overleveres til politiet
 • muntlig eller skriftlig advarsel
 • bortvisning fra skolen for resten av dagen
 • pålegg om å utføre miljøskapende tiltak (skoletjeneste)
 • alkoholforbud i en periode (kan ikke drikke alkohol og samtidig bo på skolen)
 • bortvisning fra undervisning i inntil fem dager
 • bortvisning fra skolen i inntil fem dager
 • utvisning fra skolen (tap av skoleplass)

Når skolen har ilagt en sanksjon, må du rette deg etter denne. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.

Elever kan klage på vedtak i disiplinærsaker til styret for skolen.

b) Saksbehandlingsregler

Folkehøgskoleloven § 11 gir regler om behandlingen av disiplinærsaker. Styret skal etablere et organ for behandling av disiplinærsaker. Ringerike folkehøgskoles styre har besluttet at det er pedagogisk råd som er skolens disiplinærutvalg. Vedtak om bortvisning og utvisning krever 2/3 flertall av stemmene i pedagogisk råd. Av lovens forarbeider følger det at bortvisning i denne sammenheng betyr utelukkelse for kortere tid, mens utvisning betyr utelukkelse for resten av kurset, jf. Ot.prp. nr. 31 (1983-84) s. 24.  

     

Før det fattes vedtak om bortvisning eller utvisning skal eleven få anledning til å forklare seg muntlig, jf. Folkehøgskolelovens § 11 annet ledd. Når det gjelder bortvisning eller utvisning av umyndige, følger det av paragrafens tredje ledd at den eller de som har foreldreansvaret for eleven skal orienteres før vedtak fattes.

Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig. Avgjørelser treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.

Vedtak om bortvisning utover en dag er enkeltvedtak, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal følges. Dette betyr blant annet at vedtaket skal grunngis, og det skal opplyses om klageadgang. Dersom du vil klage på enkeltvedtak som skolen har gjort, kan du be om utsettelse av iverksettelse av vedtaket etter reglene i forvaltningslovens § 42 mens klagen din behandles.

Et mindretall i styret kan klage på vedtak i styret. I saker som gjelder skolens verdigrunnlag og mål er skoleeier klageinstans, og i forvaltningssaker er departementet eller den departementet utpeker klageinstans.

Reglene i kapittel IV, V og VI i forvaltningsloven gjelder ved klagebehandlingen.

Til toppen