Sikkerhet og beredskap

For å ivareta elevenes og de ansattes sikkerhet og beredskap har Ringerike folkehøgskole beredskapsplaner og tiltak for å forebygge og håndtere alvorlige hendelser.

Skolens beredskapsledelse

Rektor Morten Eikenes og skoleledelsen.

Beredskapsplanverk og -øvelser

Skolen har utarbeidet lokal beredskapsplan med tiltakskort som oppdateres hvert år. Lokale beredskapsplaner ligger ikke på skolens nettsider, og er kun tilgjengelig for internt bruk. Skolens  beredskapsplaner skal være basert på overordnede beredskapsplaner fra Viken fylkeskommune.

Skolen gjennomfører minst en årlig beredskapsøvelse med samvirkeaktører inkludert observatører. Tema for øvelsen er satt av sentral beredskapsledelse. Ansatte gjennomfører tilsvarende øvelse i løpet av skoleåret.

Varsling

Ved alvorlig hendelser på skolen varsles det etter gjeldende rutiner ved bruk av sms eller muntlig varsling.

Samarbeidsaktører

Skolen har god dialog og samarbeid med politiet gjennom hele skoleåret. Politiet er også med i øvelser og arbeid med beredskapsplanlegging. Skolene har også samarbeid med andre aktører som kommune, helse og flere det er naturlig å ha med i beredskapssammenheng.  

Smittevern

Smitte (epidemi, pandemi) inngår som en av mange alvorlige hendelser i en krise- og beredskapsplan.

Når det gjelder covid-19 ivaretar skolen smittevernstiltak etter gjeldende nasjonale veiledere. 

Fylkeskommunen har ikke myndighet til å fastsette nivået på smittevernet i de videregående skolene. Det er det lokale helsemyndigheter (kommunen) eller regjeringen som beslutter. Viken fylkeskommune som skoleeier har heller ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.

Smittevernstiltak er fysisk på plass, i tillegg har ansatte og renholdere gjennomgått opplæring om smittevern. Elever og ansatte skal kjenne seg trygge på at skolen ivaretar smittevernstiltak på en best mulig måte.  

Roller og ansvar

  • Viken fylkeskommune har det overordnede beredskapsansvaret, og skal på en helhetlig og systematisk måte ivareta sikkerhets- og beredskapsansvaret i organisasjonen
  • Rektor leder kriseledelsen ved skolen og er ansvarlig for planverk, øvelser og krisehåndtering
  • Skolens ledelse skal sørge for informasjon om beredskap til ansatte, elever, foresatte, hovedverneombud og tillitsvalgte
  • Ansatte/lærere skal kjenne beredskapsplaner og beredskapsrutiner og ivareta sitt ansvar og sin rolle
  • Elever skal ha kunnskap om relevante deler av beredskapsplanen inkludert varslingsrutiner
Til toppen