Rud vgs har blitt en RØRE-skole!

God helse gir bedre læring. RØRE er et folkehelse- og utviklingsprosjekt i skolen ledet av Viken fylkeskommune med finansiering fra Sparebankstiftelsen DNB. RØRE-prosjektet er i tråd med strategi for helsefremmende skoler i Viken og i tråd med fagfornyelsen. Prosjektet legger til rette for sunne og aktive elever som trives og lærer bedre. Formålet er å bidra til at flest mulig elever skal fullføre hele opplæringsløpet sitt med best mulig resultat.

Mål for RØRE-prosjektet – god helse gir bedre læring

RØRE prosjektet ønsker å bidra til gode eksempler på hvordan de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring samt bærekraftig utvikling kan integreres i fag og i skolens helhetlige arbeid. Prosjektet skal inspirere til systematisk arbeid med fysisk aktivitet, kosthold og søvn for å styrke skolen som helsefremmende arena. Prosjektet skal gjennom arbeid med fysisk aktivitet, kosthold og søvn gi elevene erfaringer som fremmer helse, trivsel og læring, slik at de blir i stand til å ta ansvarlige valg for eget liv.

RØRE-temaene

God nok fysisk form, riktig ernæring til rett tid og god nok søvnkvalitet er kjernekomponentene i RØRE-prosjektet. Vi kaller det bevegelsesglede, matglede og gode søvnvaner. Kjernekomponentene vil kunne gi elevene større utbytte av opplæringen gjennom skoledagen. Gjennom deltakelse i RØRE-prosjektet utforsker vi hvordan skolen som helsefremmende arena kan jobbe med gode søvnvaner, matglede og bevegelsesglede for å legge grunnlaget for bedre læring.

Kjernekomponentene i RØRE

Min livsstil

På Rud videregående skole starter vi RØRE-prosjektet med å kartlegge elevenes helse og livsstil. Min Livsstil er et e-helseverktøy hvor elevene gjør en egenvurdering av egen helse og livsstil. Kartleggingen går ut på at elevene svarer på sentrale livsstils spørsmål knyttet til kosthold, søvn, fysisk aktivitet, nikotin og livsmestring. I løpet av høsten 2022 vil alle vg1 og vg2 elever på Rud videregående skole bli invitert til å delta i en kartlegging av egen helse og livsstil. Umiddelbart etter gjennomført kartlegging får elevene sin egen rapport som beskriver elevenes livsstil og hva hver enkelt elev kan gjøre for å forbedre denne.

Søvn - gode søvnvaner

Forskning viser at søvn er bra for læring. Gjennom RØRE-prosjektet ønsker vi å få frem kunnskap og gode eksempler på hvordan skolen kan bidra i arbeidet med å lære ungdom om å ta ansvar for egne søvnvaner. Psykolog Anne-Kristin Imenes har, i samarbeid med RØRE, utviklet et undervisningsopplegg i videregående skole som består av tre samlinger. Samling 1 og 2 gjennomføres på Vg1, med tre til seks ukers mellomrom, og samling 3 gjennomføres på Vg2. Samlingene består av både foredrag og ulike aktiviteter som øvelser, leker og refleksjonsoppgaver. Mellom første og andre samling er det lagt opp til at elevene skriver søvnlogg, for å bli bevisst på sitt eget søvnmønster.

Kosthold – matglede

Igjennom RØRE-prosjektet ønsker Rud videregående skole å gi elevene positive erfaringer med mat som de kan oppleve å bli sterkere og gladere av. Finnes det en sammenheng mellom næringsrik mat og skoleprestasjoner? Forskning viser at effekten av et sunt og balansert kosthold bedrer hjernekapasitet, maksimerer kognitiv kapasitet og forbedrer de skolefaglige prestasjonene for barn og unge i skolealder. Motsatt viser forskningen at det å spise for mye dårlig eller usunn mat virker negativt på hjernekapasitet, kognitive muligheter og prestasjoner.

Viken Fylkeskommune tar FNs bærekrafts mål på alvor, og har inngått en avtale med Matvalget, hvor målet med samarbeidet er å skape bærekraftige kantiner i fylkets videregående skoler. Rud videregående skole vil igjennom deltakelse i både RØRE-prosjektet og prosjektet «Sunne og bærekraftige kantiner» legge til rette for fysiske tiltak for gode matvaner og ved å gi elevene økt kunnskap om ernæring og kosthold. Skolens kantine sørger for variert og sunt kosthold og vektlegger å gi elevene sunne matvalg i løpet av skoledagen. Deler av RØRE-midlene som Rud vgs. har fått er blitt brukt til innkjøp av salatbar og vanndispensere i kantinen.

Fysisk aktivitet – bevegelsesglede

Vi vil at ungdommen vår skal oppleve mestring og glede knyttet til fysisk aktivitet og på den måten oppleve bevegelsesglede. Hjernen er faktisk det organet som påvirkes mest når vi er aktive. Den er avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt. Fysisk aktivitet før, under eller etter undervisning bidrar til bedre læring.

Hvordan få til mer fysisk aktivitet i videregående skole? Det er en problemstilling vi vet at mange jobber med. Vi på Rud vgs. har bestemt oss for å teste ut RØRE-pauser som er en metode for å få til mer fysisk aktivitet og økt læringsutbytte – det er jo det som er primæroppgaven vår som skole. I videregående skole er det ofte 90 minutters bolker med undervisning. I midten av en slik bolk vil elevene ha behov for en pause og da kan en RØRE-pause fungere veldig godt. RØRE-pausene består av fysiske gjøremål slik at elevene RØRER på seg. Varigheten på en RØRE-pause kan være 3-8 minutter. Her er det gode muligheter for å få til bred elevmedvirkning.

Hvorfor RØRE pauser?

  • Oppnå formålet i kroppsøvingsfaget; å bidra til økt fysisk aktivitet og til livslang bevegelsesglede
  • Øke læringsutbytte i alle fag – påvirker hjernen
  • Bedre fysisk og psykisk helse
  • Bedre klassemiljø
  • Øke aktivitetsnivået

 

Mer informasjon om RØRE-prosjektet finner du på www.roreprosjektet.no

Til toppen