Skolens pedagogiske plattform

Sandvika videregåendes tilbud består av 3 utdanningsprogram: Studiespesialiserende, medier og kommunikasjon, og helse- og oppvekstfag. I tillegg har vi en avdeling for tilrettelagt opplæring.

Sandvika videregående skole kjennetegnes ved

 • fagdager
 • motivasjon og mestring
 • fleksibilitet
 • gjennomføring

Skolemiljøet

Sandvika videregående skole har en åpen, tolerant og inkluderende kultur i et positivt læringsmiljø preget av tillit, respekt og verdsetting.

Eleven i sentrum

Alle elever har sin egenverdi som ligger i bunnen for hvordan vi forholder oss til den enkelte elev, uavhengig av faglige prestasjoner. Vi ser hver enkelt elev, og vi bestreber oss på at alle elever skal oppleve mestring hver dag.

 • Alle elever opplever god faglig, sosial og personlig utvikling.
 • Alle elever opplever krav om medvirkning og egenvurdering i læringsprosessen.
 • Alle elever deltar aktivt og ansvarsfullt i skoledemokratiet.
 • Alle elever deltar aktivt i et godt skole-hjem-samarbeid.

Pedagogikken

Ved Sandvika videregående skole er læreren formidler, veileder og inspirator. Læreren legger til rette for læring for den enkelte elev gjennom bruk av ulike opplæringsmetoder og læringsstrategier og har fokus på læringsmål og god vurdering for læring.

 • Læreren er, som leder, tydelig i sin kommunikasjon.
 • Læreren utfordrer eleven ved å legge til rette for læring.
 • Læreren behersker digitale verktøy i sin undervisning.
 • Læreren samarbeider aktivt med kollegene.
 • Læreren samarbeider aktivt med elevens foresatte.

Skoledagen er organisert i fagdager. Dette gir mulighet for økt konsentrasjon, kontinuitet, differensiering og variasjon.