Tiltaksplan for et trygt og godt skolemiljø

Handlingsplanen skal vise skolens beredskap til å sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Planen inneholder prosedyrer, tiltak og faglige prinsipp som skal følges av de ansatte ved skolen. 

 

Mål

Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og krenkelser. Skolen skal være en skole for alle og at den skal kjennetegnes av en skolekultur der alle kjenner seg verdsatt og trygge. Skolen har derfor noen uttalte verdier som skal komme til syne i forholdet mellom elever, men også i forholdet mellom elever og ansatte. Man skal vise respekt for hverandre, akseptere ulikhet og vise omsorg.

Definisjon

Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og at episodene gjentas over tid. (Erling Roland).

 1. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. (§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø)
 2. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. (§ 9 A-3.Nulltoleranse og systematisk arbeid)
 3. Aktivitetsplikten – fem delplikter:
  1. Følge med. Gjelder alle som arbeider på skolen. Den enkelte skal være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom.
  2. Gripe inn umiddelbart for å stoppe en situasjon som pågår og er forholdsvis akutt. En skal ikke stå i fare for å skade seg selv eller krenke elever
  3. Varsle rektor ved all mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor kan delegere oppgaven, men aldri ansvaret.
  4. Undersøke all mistanke og kjennskap. Undersøkelsesplikten handler om å undersøke hva som ligger bak elevenes opplevelse eller noens mistanke.
  5. Sett inn tiltak – helt til eleven har det trygt og godt. Elevens opplevelse av å ikke ha det trygt og godt skal alltid utløse aktivitet og plikt til å sette inn tiltak. Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå
   • hvilke problem tiltaket skal løse
   • hvilke tiltak skolen har planlagt
   • når tiltakene skal gjennomføres
   • hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene
   • når tiltaka skal evalueres (§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø)
 4. Hvis en som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen, utsetter en elev for krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Hvis det er en i ledelsen ved skolen som står bak krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte av den som fikk mistanke om eller kjennskap til krenkelsen. Undersøking og tiltak etter skal settes i verk straks. (§ 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev)
 5. Skolen skal informere elevene og foresatte om rettighetene i §9 A. Skolene skal òg informere om aktivitetsplikten etter § 9 A-4 og § 9 A-5 og om muligheten til å melde saken til Fylkesmannen etter § 9 A-6. Dersom skolen finner ut at noe ved skolemiljøet kan skade helsa til elevene, skal elevene og foresatte varsles om dette. Samarbeidsutvalget, skoleutvalget, skolemiljøutvalget, elevrådet og foresatte skal informeres om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mulig tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet. (§ 9 A9.Informasjonsplikt og rett til å uttale seg)

Arbeid for et trygt og godt skolemiljø på Skedsmo videregående skole

Pedagogisk personale/andre ansatte:

Det skal gis informasjon om opplæringsloven 9A og aktivitetssplikten. Tiltaksplanen for et trygt og godt skolemiljø informeres til alle ansatte på en felles planleggingsdag før skolestart. Det skal legges vekt på at personalet har en felles strategi.

Elevtjenesten:

Elevtjenesten i utvidet forstand er et helhetlig lag rundt eleven med skolehelsetjeneste, rådgivnings- og veiledningstjenesten, PPT/OT, miljøarbeidere og representanter fra skolens ledelse. 

Elever:

Nye elever skal ved skolestart få en innføring i opplæringsloven 9A, skolereglementet og skolens målsetninger. Elevens opplevelse av å ikke ha et trygt og godt skolemiljø skal tas på alvor. Det skal være lav terskel for å si ifra. Det skal informeres om hvem elevene henvender seg til i slike saker.

Elevrådet:

Elevrådet informerer tillitsvalgte om tiltaksplanen for et trygt og godt skolemiljø. Klassens time skal gi rom for diskusjon og meningsutveksling om miljøet i klassen.

Russ:

Vi har samarbeid med politi og biltilsyn i forhold til russefeiringen.

Klasseledelse:

Klassen ledes av lærer gjennom tydelig struktur og målsetting, samt støtte og forventning til elevene. Dette er blant de viktigste faktorene for et trygt og godt skolemiljø.

Tilstedeværelse:

Tilstedeværelse av voksenpersoner med evne til å bygge positive relasjoner til elevene, både i klasserommet og i skolemiljøet ellers, er avgjørende for at elevene opplever et trygt og godt skolemiljø.

Elevundersøkelsen:

Elevundersøkelsen er en viktig kilde for å jobbe med skolemiljøet. Resultatet brukes i evalueringen av skolens arbeid for et trygt og godt skolemiljø. 

Les mer

Til toppen