Skolens historie

Skolens historie starter i 1969. Da satte man i gang yrkesskole i handel- og kontor i Skedsmo. To klasser var den spede begynnelsen i leide lokaler på Stalsberg skole. Det pedagogiske personalet utgjorde 4 inklusiv administrasjonen.

Etter hvert startet man opp med voksenopplæringskurs og arbeidsmarkedskurs. Behovet for mer plass viste seg fort. Allerede i 1973 flyttet skolen over til Vigernes og Sørum skoler. Da var 4 klasser i 1.årig handelsskole i gang i tillegg til voksenopplæringen og arbeidsmarkedskursene. Nå var det 9 tilsatt, av dem 7 lærere.

1970-tallet

Midt på 1970-tallet begynte man å planlegge bygging av egen skole. Tomten som skolen ligger på i dag, ble tidlig pekt ut, men prosessen gikk tregt. Både forsvaret og landbruksmyndighetene måtte uttale seg. Man måtte også avklare utgiftsfordelingen mellom fylket og kommunen.

I 1974 kom en ny skolereform. Alle skoler som gymnasene, handelsskolene og yrkesskolene skulle nå ha mellomnavnet videregående. Hva skulle så bli navnet på denne skolen? Det ble foreslått ”Kjeller videregående skole” og ”Nedre Romerike videregående skole”, men til slutt ble det vedtatt at skolen skulle hete ”Skedsmo videregående skole”. Siden 18.12.75 har dette vært skolens navn.

I 1976 ble det satt i gang videregående kurs 1 innen handels- og kontorfag. Man ønsket å tilby et treårig løp innen handel - og kontor i tråd med den nye reformen. Plassbehovet økte, men myndighetene trenerte saken i påvente av nytt skolebygg. Dermed ble tilbudet begrenset til kun grunnkurs og VK1

I 1979 tok skolen steget opp som en videregående skole som gav et fullverdig undervisningsløp over tre år. En videregående II klasse i regnskap ble opprettet. For å få til dette, tok SVS en ny bit av Vigernes skole. Sørum skole ble en filial og var kjent for sine elendige bygninger. Nå var tallet lærere kommet opp i 16 og antall klasser 7 med til sammen 171 elever. Voksenopplæringen og arbeidsmarkedskursene ble også utvidet i antall.

1980-tallet

I 1983 leide SVS lokaler på Melvold skole. Behovet for mer plass var stort. Man ønsket fortgang i byggingen av ny skole.

Skoleåret 1984-85 økte antall klasser igjen. SVS viste stor fleksibilitet med hensyn til inntak av nye elever. Det ble drevet ettermiddagsundervisning på Vigernes skole og innføringsklassen fikk lokaler i Skedsmohallen! Dersom man legger til alle voksenopplæringskursene, virket det som om skolen drev undervisning på hele Nedre Romerike. Innføringsklassen, fremmedspråklige elever, var første skritt mot studieretning for allmenne fag. Nå var byggingen av den nye skolen i gang.

Ny skole i 1986

Den nye skolen sto ferdig til skolestart 1986, til tross for store mangler av teknisk art. Den nye skolen fikk i tillegg til handel - og kontor og innføringsklassen, også et bredt tilbud innen håndverk og industrifag. Snekker, elektro, kjemi og plast var fagområder skolen nå kunne tilby. En sosial/pedagogisk avdeling var i ferd med å etablere seg fast på skolen. Dette tilbudet har stadig blitt utvidet og utgjør i dag en stor del av skolen. Til tross for at ny skole var tatt i bruk, var det elever som måtte tilbringe skoledagene i brakke på Sørum skole.

I 1988 kom det første ordinære tilbudet om grunnkurs på allmenne fag. Dermed hadde skolen et omfattende opplæringstilbud innen tre studieretninger ved siden av den store spesialpedagogiske avdelingen.

Skoleåret 1989-90 opprettet skolen en filial på Rasta. Dermed var skolens aktiviteter igjen spredt omkring i nabolaget.

1990-tallet

Neste skoleår, 1990-91 fikk skolen tilbud om opplæring i avionikk, eller Flylinjen. For å ta imot de store ungdomskullene, ble filial Rasta utvidet til å kunne ta imot 11 klasser. Skolens totale antall elever var nå 979 og 117 lærere.

Skoleåret 1991-92 startet prosjektet med Det Russiske Olje- og Gass Akademiet i Moskva, forkortet ”GANG”. Filialen på Rasta var blitt så stor at den fungerte som egen skole. Skulle den bli egen skole eller skulle den nedlegges og elevene spres til omkringliggende skoler?

1992-93 Prosjektet i Peitz, Tyskland, kom i gang. Dette prosjektet pågår enda og har vært til stor glede for lærere og elever som deltar. Det gikk også et billass med pc-er til Moskva. Et prosjekt i Tanzania, der skolen hjalp til å bygge en jenteskole i ble startet. Skolens elever var spredt på SVS, Rasta, Teatergata, brakke på Sørum skole, Lillestrøm City, Aeromech og BB senter på Årnes.

1993-94.Prosjektet Den 3.vei var kommet godt i gang. Dette var et spesialpedagogisk opplæringsløp basert på konsekvenspedagogikk. Skolen fikk også i oppdrag å etablere en ordinær norsk videregående skole etter Reform-94 modell i Moskva.

1994-95. Skolen feiret 25-års dag i kantinen første skoledag med taler av prominente gjester. Så er det full fart med ny reform. Nye begreper og fag gjorde tilværelsen vanskelig for mange lærere. Under eksamenstiden om våren steg vannet i Øyeren. Det var lenge frykt for at underetasjen på skolen skulle komme under vann. Mye av skolens maskiner og annet utstyr ble flyttet og lagret andre steder på Nedre Romerike. Eksamen ble flyttet til Rasta-filialen.

1995-96. Skoleåret begynte med at alt som var flyttet på pga flommen, skulle tilbake på plass. SVS sin tid som enorm skole var over. Filialen på Rasta ble lagt ned og antall klasser ble redusert.

Fra høsten 1996 var skolen i drift etter den nye reformen på alle klassetrinn. Økonomien var anstrengt, men skolen ble reddet ut av den verste knipa av NSB. Oslofjordtunnelen skulle bygges og SVS ble satt til å utdanne tunnelsprengere. Denne høsten bygget tømrerne en scene på oppdrag av kulturetaten, formet som et julehus i Berlin. Wenche Myhre sang senere julen inn fra denne scenen. NILU - bygget ble overtatt av skolen. Her skulle en landsdekkende flylinje ha sine lokaler.

Stadig vekst på 2000-tallet

Den videre historien fram til i dag bærer preg av stadig vekst og stor aktivitet. Skolen vokste og vokste med antall elever, og plassen har etter hvert blitt liten. Byggfag har fått nytt bygg med haller og klasserom. Der er det også blitt plass til arbeidsrom for lærere og noen kontorer. I 2009 ble den gamle kantinen nytt bibliotek, mens det gamle biblioteket er bygget om og blitt ny kantine. I 2013 ble den nye idrettshallen innviet.

50-årsjubileum 2019

I august 2019 hadde skolen 50-årsjubileum. Skolen har hatt en stor utvikling siden oppstarten i 1969, og hadde per august 2019 ca 1200 elever og 250 medarbeidere. Jubileet ble markert med lunsj for ansatte 26. august, der regiondirektør og tidligere Skedsmo-ansatt Erik Heier holdt tale og overrakte skolen et maleri. I etterkant av lunsjen kunne skolens ansatte titte på en utstilling av  gamle ting som var hentet fram fra arkivet, blant annet skrivemaskiner og pc-er brukt på handel og kontor, opplæringsmateriell og suvenirer fra de ulike prosjektene vi har hatt gjennom årenes løp. Onsdag 21. august ble jubileet markert med sosialt samvær og pølsegrilling for elevene.