Covid-19: Skolens tiltak

Her finner du en oversikt over alle skolens tiltak i forbindelse med koronapandemien. 

Skolens smitteverntiltak er basert på Utdanningsdirektoratets Veileder om smittevern for videregående skole. Veilederen bør leses av alle ansatte, elever og foresatte.

Trafikklysmodell

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell som forklarer hvilke tiltak som gjelder for skolen innenfor grønt, gult og rødt nivå.

Det er kommuneoverlegen som avgjør hvilket nivå som gjelder for vår skole. Utover dette er det retningslinjer fra regjeringen og Viken fylkeskommune som er førende.

Skolen informerer ansatte og elever via Teams og skolens hjemmeside.

Trafikklysmodell – grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen.
 • God hygiene og normalt renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
  • Vanlig organisering av klasser og skolehverdag

Trafikklysmodell – gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen.
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming
  • Hele klasser kan ha undervisning sammen.
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner.
  • Unngå trengsel og store samlinger.

På gult nivå gjelder kravet om en meters avstand kun utenfor klasserommet.

Trafikklysmodell – rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen.
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
  • Del inn elever i mindre grupper.
  • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger.
  • Vurder alternerende oppmøtetider for elever.

På rødt nivå gjelder kravet om en meters avstand både innenfor og utenfor klasserommet.

Generelle smitteforebyggende tiltak

 • Syke personer skal ikke være på skolen​.
 • God hygiene – hender, hosting, nysing, snyting, renhold. Ikke håndhilsning og klemming.
 • Redusert kontakthyppighet mellom personer​.
  Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og mindre risiko for smitte.

Forklaring: redusert kontakthyppighet mellom ansatte

 • Gjennomføre møter digitalt i aller høyeste grad
 • Jobbe hjemme når man ikke har undervisning/arbeidet kan utføres hjemme
 • Holde en meters avstand i møter og i pauser
 • Begrense deling av undervisningsutstyr og annet utstyr
 • Ta pause på kontorarbeidsplassen eller utendørs, og til ulike tider – ikke i grupper

Forklaring: Redusert kontakthyppighet mellom elever

 • Unngå kroppskontakt og håndhilsing.
 • Holde avstand
 • Ikke besøke hverandre på tvers av klasser og rom
 • Ikke låne undervisningsutstyr av hverandre
 • Unngå trengsel og større samlinger.
 • Ikke oppsøke fellesarealer unødvendig

Udir har laget en film som kan være et godt utgangspunkt for en samtale i klassen om hvordan det er å være elev med mange smitteverntiltak:

Håndhygiene – når?

 • Når man kommer til skolen – ved inngang
 • Ved bytte av klasserom
 • Etter hosting/nysing/snyting
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
 • Ved synlig skitne hender(utfør håndvask)

Hånddesinfeksjon er tilgjengelig ved alle innganger, i fellesarealer og i klasserom der det ikke er håndvask.

Hva gjør vi dersom sykdom oppstår på skolen?

Elever og ansatte med symptomer på covid-19 skal reise hjem umiddelbart dersom de blir syke på skolen.

Hvem kan være på skolen når?

Grønt nivå

 • Elever og ansatte kommer på skolen som normalt. Ansatte følger eventuelle råd om hjemmekontor.

Gult nivå

 • Undervisning foregår som normalt på skolen i henhold til timeplanen. Smitteverntiltak må følges for å sikre forsvarlig gjennomføring.
 • Jobbe hjemme når man ikke har undervisning/arbeidet kan utføres hjemme.

Rødt nivå

 • Skolen legger opp til delvis tilstedeværelse for elever og ansatte som følger undervisning for å kunne ivareta smitteverntiltakene på best mulig måte.
 • Delvis tilstedeværelse innebærer en rullering med undervisning på skolen og digital undervisning hjemme. Planer for delvis tilstedeværelse kunngjøres på Teams og skolens hjemmeside.
 • For lærere/assistenter og elever er det kun tillatt å være på skolen de dagene hvor det er vanlig undervisning på skolen.
 • For- og etterarbeid gjøres på hjemmekontor så langt det lar seg gjøre.
 • Andre ansatte som ikke må være på skolen, har hjemmekontor etter avtale med sin leder.

Bruk av fellesarealer

Grønt nivå

 • Normal bruk, men unngå fysisk kontakt.

Gult nivå

 • Fellesarealer er åpne som normalt.
 • Hold minst en meters avstand til andre.
 • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Kantina er åpen som normalt.

Rødt nivå

 • Fellesarealer stenges for å unngå trengsel og store samlinger.
 • Elevene skal være i eget klasserom eller utendørs i pausene.
 • Kantineområdet i 1. etasje og galleriet i 2. etasje er avsatt til SF og Påbygg for opphold i studietid/fritimer.
 • Kantina er kun åpen for kjøp og ta med.

Bruk av munnbind

 1. Det anbefales ikke bruk av munnbind for elever og lærere på skolen.
 2. Det anbefales bruk av munnbind i kollektivtransporten.

Elever og ansatte kan selv velge å bruke munnbind.

Elever og ansatte som trenger munnbind til bruk i kollektivtransport, kan henvende seg i resepsjonen.
Frivillig bruk må elever og ansatte dekke selv.

Forsterket renhold

Renholdspersonalet følger retningslinjer for renhold fra renholdsavdelingen i Viken fylkeskommune.

På gult og rødt nivå innebærer det blant annet hyppigere rengjøring av felles kontaktpunkter.

På gult og rødt nivå skal det i tillegg være tilgjengelig rengjøringsmiddel og papir i alle klasserom og møterom/grupperom til følgende bruk:

I undervisningsrom

 • Pulter og stolrygger skal rengjøres av elever og lærere før man forlater rommet.
 • Utstyr og maskiner skal brukes så lenge som mulig av samme elev, og må rengjøres etter bruk og ved bytte mellom elever.
 • Lærer rengjør kontaktpunkter før rommet forlates: dørhåndtak, lysbryter og vindushåndtak.

Møterom/grupperom

 • Bord og stolrygg skal rengjøres av bruker før man forlater rommet.

Kantineområdet i 1. etasje og galleriet i 2. etasje

 • Alle bord rengjøres en gang per dag av kantinepersonalet.
 • Elever som benytter seg av plassene må selv rengjøre bord og stolrygg før de går.

Bruk av inngangspartier og åpne dører

 • Det er tilgjengelig hånddesinfeksjon ved alle inngangspartier.
 • Klasserommene skal være ulåst slik at elevene kan gå direkte til plassene sine, uten at det blir opphopning i gangene. Gjelder ikke verksteder hvor det må være tilsyn av lærer. Her må elevene vente i korridor og sørge for at avstandsregelen overholdes.
 • I tillegg gjelder følgende på gult og rødt nivå:
 • Alle inngangspartier er åpnet opp til bruk mellom kl. 08:00 og 16:00.
 • Klassene fordeles på de ulike inngangspartiene som skal brukes for å redusere trafikken ved hovedinngang.

Smittevern i kroppsøving

Grønt nivå

 • Kroppsøving gjennomføres som normalt.

Gult nivå

 • Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets smittevernveileder for idrett er gjeldende.
 • Kroppsøving skal gjennomføres på en forsvarlig måte som kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19.
 • Lærere i kroppsøving må sørge for rengjøring av kontaktpunkter mellom hver klasse: dørhåndtak, håndvask, dusjhåndtak og garderobebenker.
 • Garderobeskapene skal ikke brukes, dette for å redusere antall kontaktpunkter og behovet for rengjøring. Elevene må derfor ta med bag og personlige eiendeler ut i gymsalen, eller oppbevare det i garderoben på gulvet. Elevene gjør dette på eget ansvar. Verdisaker kan eventuelt legges igjen i elevskapene/personlige skap på skolen.

Rødt nivå

 • Ikke praktisk kroppsøving.
 • Faget går i henhold til timeplanen, men ved digital undervisning og hjemmeoppgaver.
Til toppen