Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

St. Hallvard videregående skole er et godt sted å være og et godt sted å lære!

T. Tandberg/St. Hallvard vgs   

Alle har rett til et trygt og godt skolemiljø

Kapittel 9 A i opplæringsloven slår fast at elevene skal ha det trygt og godt på skolen, slik at de trives og kan lære best mulig. Reglene gir elevene en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen skal jobbe på best mulig måte med skolemiljøet.

Alle ansatte har aktivitetsplikt og rektor har det øverste ansvaret

Alle på skolen har plikt til å bidra og rektor har det øverste ansvaret for at skolemiljøet er trygt og godt for alle. Skolen skal jobbe forebyggende og informere og involvere elever, foresatte og ulike råd og utvalg i arbeidet.

I opplæringsloven står det også at alle ansatte på skolen har en aktivitetsplikt for å sikre elevene et trygt og godt psykososialt arbeidsmiljø. Denne plikten går ut på å:

  • følge med
  • gripe inn
  • varsle
  • undersøke
  • sette inn tiltak
  • dokumentere

Definisjon av mobbing:” Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid.” (Roland og Sørensen Vaaland, i” Zero, SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning”, 2003)

Vårt arbeid for et trygt og godt skolemiljø er solid forankret i alle våre lokale planer, i Vikens rammeverk for læring og ledelse i Vikenskolen, i strategien for helsefremmende skoler i Viken og også i overordnet del av læreplanen.

Dette avspeiles også tydelig i vår pedagogiske plattform:

"St. Hallvard videregående skole er et godt sted å være og et godt sted å lære"  

Vår kultur skal kjennetegnes ved:  

  • relasjoner basert på gjensidig anerkjennelse, tillit og respekt  
  • kreativitet, faglig bredde og menneskelig mangfold  
  • et tverrfaglig blikk med mulighet for utforskning og fordypning  
  • forventninger både til oss selv og hverandre fordi felles innsats gir best læring  

... slik at alle elever opplever mestring og blir best mulig rustet for veien videre  

I vår hverdag legger vi vekt på å forebygge krenkelser og mobbing. Vi har alle et fokus på å bygge opp et godt læringsmiljø, vi har fokus på klasseledelse, vi følger nøye med på det som skjer på skolen, og avdekker vi mobbing, forsøker vi å løse saken så raskt som mulig.

Forebyggende arbeid ved skolen vår

Forebyggende arbeid ved skolen vår
HVA/AKTIVITETER ANSVAR NÅR
Det forebyggende arbeidet med skolemiljøet skal jevnlig være tema på ledermøter og avdelingsmøter for å bidra til deling av erfaringer og sikre god praksis. KRAFT: Kultur, Resultat, Ansvar, Fokus og Tankekraft - et opplegg som gjennomføres i klassene i løpet av de tre årene elevene er hos oss. Alle emnene har fokus på et trygt og godt læringsmiljø. Rektor i samarbeid med avdelingslederne Handlingsplanen tas opp i ledermøte ved skolestart og i avdelingene på plandagene ved skolestart og oppstart av 2. termin
Kontaktlærermøte på en av plandagene ved skolestart. Skal trygge kontaktlærerne ved oppstart av skoleåret Rektor Skolestart
Det lages en plan for de første skoledagene, hvor det skal være fokus på å bli kjent, bygge gode relasjoner mellom lærerne og elevene i klassen og gode arbeidsvaner/forhold. Samtidig skape ”vi-følelse” i klassen, lage kjøreregler – ordensregler. Strukturert, ryddig, faglig arbeid og aktivitet, med fokus på relasjonsbygging. K’en i KRAFT Kontaktlærer og andre involverte lærere har ansvar for opplegget og at det blir gjennomført. Skolestart
Mottakssamtaler/startsamtale for alle elevene på alle trinn (med foresatte på Vg1) Kontaktlærer 1. og 2. skoledag
Fagdag i nat.fag/krø (også bli-kjent-dag) utenfor skolen Lærere Skolestart
Møter i tverretatlig team - også med fokus på et trygt og godt læringsmiljø for enkeltelever som trenger ekstra oppfølging. Viktig fora i bygging av laget rundt eleven Leder elevtjenesten Ukentlig
Klassens time/basistime brukes til å ta opp temaet: Hvordan har vi det i klassen – klassemiljøet/læringsmiljø. Kontaktlærerne i samarbeid med tillitselevene. jevnlig
Aulaverter – en leder og tre lærere (går på rundgang, ny gruppe hver dag)) spiser sammen med elevene i aulaen hver dag i matpausen. Sosialt, hyggelig og miljøskapende. Ledelsen Daglig
Etablering av elevråd og elevrådsstyre - oppsett av jevnlige møter Elevrådskontakt August/september
Aktivitetsdag for alle trinn Ledergruppen September
Foreldremøter Vg1, Opprette kontakt, Informere om §9A og elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø Rektor Uke 38
Sosiogram lages av klasseteamet for å undersøke evt. utenforskap Kontaktlærerne Uke 41/42 - rett etter høstferien
Relasjonskart utarbeides for alle undervisningsgrupper. I etterkant repareres dårlige/manglende relasjoner mellom faglærer og enkeltelever Alle faglærere Uke 41/42 - rett etter høstferien
Opprettelse av skolemiljø-/skoleutvalg og jevnlige møter i dette fora ca 5 – 6 ganger i løpet av skoleåret Rektor elevrådskontakt Etter etablering av elevråd
Elevundersøkelsen, Forarbeid, gjennomføring og etterarbeid – med fokus på forsterking av det som er bra i de enkelte klasser, tiltak mot det som ikke er bra og et særlig fokus på mobbing. Rektor + AMU + SMU + kontaktlærere + tillitselever Oktober/november
Elevsamtaler med foresatte i Vg1 og Vg2 Kontaktlærerne November
Halloween, St. Niklas Tag, Luciadag, Grøtdag, Valentin-dag Lærerne + merkantilt personale og ledergruppen
Møter mellom trinnleder/avd.leder og kontaktlærerne etter terminslutt om elever som sliter og trenger ekstra oppfølging for å fullføre og bestå og klassemiljø/ evt. mobbing Avdelingsledere Januar
Elevsamtaler alle trinn og klasser Kontaktlærerne April
Skolen evaluerer det forebyggende arbeidet med skolemiljøet basert på blant annet synspunkter fra elevrepresentantene i SMU Rektor Før skoleslutt

 

Alle ansatte har plikt til å følge aktivitetsplikten. Skolen følger rutinene som Viken fylkeskommune har for hvordan vi skal jobbe for å avdekke om noen ikke har det trygt og godt, og hva vi skal gjøre hvis vi har mistanke om mobbing eller krenkelser. I rutinen står det blant annet hvem som har ansvar for hva.

I oversikten under beskriver vi hvordan skolen jobber for å følge aktivitetsplikten

Aktivitetsplikten

Aktivitetsplikten
HVA HVEM/ANSVAR NÅR
1. Følge med Elevundersøkelsen - den nasjonale undersøkelsen, som er anonym Rektor/avdelingsleder/kontaktlærer Oktober/november
Elevsamtalene – Handlingsplanen, §9a, skal være en del av samtalen Kontaktlærer 2 – 3 ganger årlig
Observasjon av klassemiljøet/skolemiljøet Alle elever og ansatte har et ansvar. Ved mistanke; rapporter til sin leder/ kontaktlærer Gjennom hele året
Møte med foresatte - Mobbing skal være tema på møte med foresatte som gruppe og ved konferansetimer/elevsamtaler rektor/kontaktlærere 1 – 3 ganger årlig
2. Gripe inn Alle som jobber på skolen, skal gripe inn mot krenkelser dersom det er mulig. Alle avdelinger inkludert skolens støttefunksjoner har dette som tema minst to ganger per skoleår og alle nyansatte blir gjort kjent med handlingsplanen. Alle ansatte på skolen Gjennom hele året
3. Varsle Alle som jobber på skolen, varsler til rektor, via sin nærmeste leder, hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Alle ansatte på skolen Gjennom hele året
4. Undersøke saken videre. Avdelingsleder/rektor skal iverksette undersøkelse av saken. Det avholdes møter med elev og foresatte Kontaktlærer, faglærer og elevtjenesten bidrar i dette arbeidet. Rektor/avdelingsleder Gjennom hele året
5. Sette inn tiltak (aktivitetsplan) Avdelingsleder/rektor sørger for at en aktivitetsplan utarbeides i løpet av en uke. Plan skal vise hva skolen gjør for å følge opp eleven og klassemiljøet for å gjenopprette et trygt og godt skolemiljø. Planen skal inneholde dato for evaluering av tiltakene. Aktivitetsplanen sendes elev (og foresatte). Planen lagres i Elements i egen saksmappe. 6. Dokumentere det som blir gjort Den avdelingsleder/ rektor utpeker