Vedtak om stengning av definerte russeaktiviteter 8.06.21

Skolen har  fått brev fra kommuneoverlegen med følgende vedtak:

I medhold av smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a, jf. § 4-1 femte ledd, fatter kommuneoverlegen følgende vedtak som gjelder årets russefeiring. 

"Russefeiring i russebuss, russebil og lignende kjøretøy er forbudt. Dette innebærer at det ikke kan være personer inne i russebusser, russebiler og lignende kjøretøy som kjører eller står parkert, med unntak av en sjåfør i forbindelse med nødvendig flytting av nevnte kjøretøy. Det er ikke tillatt å organisere eller delta i sosiale sammenkomster som ledd i russefeiring"

I brevet utdypes og begrunnes vedtaket, les brevet i sin helhet her (PDF, 123 kB)

Til toppen