Helsefremmende skole

Helsefremmende skoler er et av flere tiltak som Viken fylkeskommune har for å styrke den videregående opplæringen. Elever bør være uthvilte, mette og i god fysisk og psykisk form for å kunne møte skolehverdagen, og de ansatte trenger god fysisk og psykisk helse for å ta seg av elevene og alle oppgaver som skal gjøres på skolen.

God helse er viktig for at så mange elever som mulig skal fullføre videregående opplæring og bestå med best mulig resultat. Stabekk videregående skole er en helsefremmende skole, og vi jobber systematisk med å legge til rette for elevenes trivsel, trygghet, motivasjon og mestring. Dette gjør vi fordi vi vet at trivsel og trygghet er et viktig grunnlag for et godt læringsmiljø.

Hvorfor satser vi på helsefremmende skole?

Alle elever har etter opplæringsloven § 9A rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende for vårt arbeid.

Hvordan merker jeg at jeg går på en helsefremmende skole?

Når elevene på Stabekk skal beskrive skolehverdagen sin, så løfter de frem dyktige og engasjerte ansatte som bryr seg om dem og vil at de skal lære. De sier at de trives veldig godt både sosialt og faglig på skolen. Dette bekreftes av tall fra elevundersøkelsen der skolen scorer høyt på trivsel og lavt på mobbing hvert år. 

MOT

Vi har vært en MOT-skole siden 2006 og ser tydelig hvor viktig og denne satsningen er for skolemiljøet vårt. I korte trekk går dette ut på at elevene våre får tolv MOT-økter i løpet av tre år ledet av et Mot-team som består av faste lærere og elever rundt hver klasse. I disse øktene får elevene reflektere over hva det vil si å ha MOT til å bry seg, MOT til å leve og MOT til å si nei. Vi ønsker, gjennom MOT, å skape trygge og robuste ungdommer og målet vårt er at alle skal oppleve et miljø preget av åpenhet, inkludering, og respekt. I skolens MOT-team inngår tre lærere, skolens miljøarbeider og ca. 20 elever.

Aktiv og inkluderende skolestart

Forskning bekrefter viktigheten av en god relasjon mellom lærer og elev for elevens læring og trivsel. De første skoledagene på Stabekk er satt av til ulike aktiviteter og verdiuker for Vg1. Her er målet er at elever og lærere skal bli godt kjent med hverandre. Kontaktlærerne inviterer elever og foresatte til en individuell velkomstsamtale første skoledag. Vi har en fadderordning med MOT-elever i spissen og arrangerer flere bli-kjent-aktiviteter, fruktfrokost og etablerer makkergrupper. Hensikten med dette oppstartsprogrammet er å etablere en felles ramme, forutsigbarhet, gode relasjoner mellom elever, lærere og foresatte fra start.

Aktiviteter gjennom året

Vi arrangerer mange aktiviteter i løpet av skoleår som både er helsefremmende og fremmer samhold og trivsel. Elevene har en klassekonkurranse vi kaller for Stabekk games, det arrangeres ulike Helsefremmende skoler er et av flere tiltak som Viken fylkeskommune har for å styrke den videregående opplæringen. Elever bør være uthvilte, mette og i god fysisk og psykisk form for å kunne møte skolehverdagen, og de ansatte trenger god fysisk og psykisk helse for å ta seg av elevene og alle oppgaver som skal gjøres på skolen.turneringer, vi griller før ferier og legger opp til mange sosiale og faglige aktiviteter i forbindelse med skoleslutt. Hver vinter arrangerer elevene sin egen skolerevy. Dette er et viktig bidrag til det sosiale skolemiljøet vårt. Her møtes elever på tvers av trinn og utdanningsprogram og jobber sammen om å lage en skolerevy som samler elever, lærere og familier til forestillinger og felles opplevelser.

Fokus på psykisk helse

På Stabekk samarbeider lærerne om arbeid med folkehelse og livsmestring på tvers av fag gjennom skoleåret. MOT er en viktig del av dette arbeidet, men elevenes psykiske helse er også tema i fag og andre aktiviteter. Hver høst arrangerer vi en psykisk helsedag for Vg1-elevene våre. Her er målet å bidra til økt åpenhet om psykisk helse blant elevene og økt bevissthet om egne følelser. Vi markerer også verdensdagen for psykisk helse på skolen hvert år.

Et aktivt elevråd

Elevmedvirkning er en viktig og prioritert del av skolehverdagen vår og vi har et aktivt elevråd og elevrådsstyre. Vi har en lang tradisjon for god dialog mellom elever, lærere og ledelse på Stabekk. Våre elever engasjerer seg i skolen sin både når det gjelder læring og mer trivselsrettede tiltak. Elevrådet har flere komiteer som arrangerer forskjellige aktiviteter for elevene i løpet av året.

Tett oppfølging hele året

Laget rundt eleven er viktig gjennom hele året. Kontaktlærerne følger opp elevene med flere elevsamtaler Her vektlegges både faglig læring og utvikling og elevenes helse og trivsel. Skolens elevtjeneste bestående av rådgivere, helsesykepleier, miljøarbeider og PPT er et vesentlig kontaktpunkt for elevene og et bindeledd mellom lærere og elever når det kommer til oppfølging av elevenes motivasjon og trivsel, fravær, helsemessige behov, miljørettede aktiviteter og utfordringer og tilrettelegging av ulike slag.

Elevundersøkelsen, kartleggingsverktøy, evalueringer og jevnlige samtaler med elever, ansatte og foresatte er viktige kanaler for oss i vårt arbeid. Målet vårt er å legge best mulig til rette for at elevene trives, er trygge og lærer mest mulig.