Friluftsliv i Frivillighetens år

Fylkeskommunen bidrar til å støtte frivillige organisasjoner i Viken til arrangementer og markering av frivillighetens år 2022. Innen friluftsliv er det lagt vekt på to hovedsatsinger.
 

Sykkelturen 2022

Sykkelturen 2022 arrangeres i regi av Norges Frivilligsentraler og er et signalarrangement i Frivillighetens år. Sykkelturen skal gå gjennom Viken i perioden 16.-21. juli og 26.-29. juli. Tiltaket fremmer blant annet frivillighetens bidrag til turopplevelser, fysisk aktivitet, helse og bærekraft.

Fylkeskommunen har tildelt det nasjonale leddet 100 000 kr til utstyr, kampanjemateriell og organisering. I tillegg støttes lokale frivilligsentraler i Viken med 200 000kr til gjennomføring av aktiviteter og arrangementer tilknyttet de ti dagsetappene i Viken.

Det planlegges samarbeid mellom lokale frivilligsentraler og andre frivillige organisasjoner i Viken.  

Satsing på natur- og friluftsorganisasjoner

Viken fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale med Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Akershus, Buskerud og[PG3]  Østfold om en felles satsing rettet mot natur- og friluftsorganisasjoner. Satsingen skal stimulere til åpne friluftslivsaktiviteter spredt rundt i hele fylket, og innebærer fordeling av 300 000 kr til lokale arrangementer i Viken under Frivillighetens år 2022.

Frivillige organisasjoner tilsluttet FNF i Viken kan søke om grunnstøtte på 10 000kr for hvert lokale arrangement i Frivillighetens år. Aktiviteten må være koblet til markeringen av Frivillighetens år, for eksempel tilknyttet Vår Dag, På tur med en du ikke kjenner og Friluftslivets uke..

De tre FNFene i Viken formidler og koordinerer tildelinger til tilsluttede organisasjoner. Et utvalg fra de tre FNFene og Viken vil fordele støtte til organisasjonene. Det prioriteres en god geografisk spredning av aktiviteter i Viken.

Vi håper og tror at dette kan bidra til et løft for frivilligheten og deres viktige arbeid for å fremme muligheter for og deltakelse i friluftsliv og organisasjonslivet i Viken.

Flere muligheter til å søke støtte i frivillighetens år

Vi minner om at disse hovedsatsingene ikke betyr at aktiviteter som faller utenfor dette ikke får støtte. Det vil fortsatt være mulig å søke om tilskudd til aktiviteter og tiltak på de ordinære tilskuddsordningene.

Ta en titt på vår oversikt over tilskuddsordninger og søknadsfrister 

Temastrategi for frivillighet i Viken

Fylkeskommunen er også godt i gang med å utarbeide en temastrategi for frivillighet i Viken, som nå ligger ute på høring med frist 31. desember. Denne skal gi et godt grunnlag for å styrke og ivareta frivillighet i Viken framover.

Til toppen