Fylkeskommunens friluftsoppgaver

Alle i Viken skal ha mulighet til friluftsliv som en helsebringende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet, i nærmiljøet og i naturen ellers.

Friluftsliv skal ha en sentral plass i utvikling av Viken, og friluftsliv skal være et tema i samfunnsdebatten og på den politiske dagsorden. 

Fylkeskommunen sine oppgaver er satt sammen av lovpålagte oppgaver og oppgaver som er bestemt gjennom fylkeskommunale planer. 

De lovpålagte oppgavene er beskrevet i egen forskrift, og de regionale oppgavene er beskrevet i handlingsprogrammet som fylkespolitikerne har vedtatt. Fylkeskommunen skal: 

  • gjennom egne tiltak, fordeling av statlige tilskuddsmidler og deltakelse i statlige prosjekter bidra til å ivareta og utvikle arealer, ferdselsårer og anlegg for friluftsliv og stimulere til friluftsliv. 
  • bidra til å informere om rettighetene og pliktene som følger av allemannsretten. 
  • ha det regionale ansvaret for skjærgårdstjenesten og for statlig sikrede friluftslivsområder. 
  • støtte opp under kommunenes arbeid innenfor friluftsliv og veilede og bidra til å bygge opp kompetanse i kommunene på friluftslivsfeltet. 

Les mer om idrett og friluftsliv

Til toppen