Tilgjengelig friluftsliv for alle

Alle i Viken skal ha mulighet til friluftsliv som en helsebringende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet, i nærmiljøet og i naturen ellers. Friluftsliv skal ha en sentral plass i utvikling av Viken, og friluftsliv skal være et viktig tema i samfunnsdebatten og på den politiske dagsorden.

Fylkeskommunale friluftsoppgaver

  • Fylkeskommunen skal gjennom egne tiltak, fordeling av statlige tilskuddsmidler og deltakelse i statlige prosjekter bidra til å ivareta og utvikle arealer, ferdselsårer og anlegg for friluftsliv og stimulere til friluftsliv.
  • Fylkeskommunen skal bidra til å informere om rettighetene og pliktene som følger av allemannsretten.
  • Fylkeskommunen skal ha det regionale ansvaret for skjærgårdstjenesten og for statlig sikrede friluftslivsområder.
  • Fylkeskommunen skal støtte opp under kommunenes arbeid innenfor friluftsliv og veilede og bidra til å bygge opp kompetanse i kommunene på friluftslivsfeltet.

Råd og veiledning

Fylkeskommunen skal støtte opp under kommunens arbeid innenfor friluftsliv og veilede og bidra til å bygge opp kompetanse i kommunene på friluftslivsfeltet. Fylkeskommunen samarbeider med kommunene og friluftslivsorganisasjoner om å utvikle friluftslivet i fylket, og har et spesielt ansvar for å gi råd og veiledning til kommunene slik at friluftsområder og allemannsretten blir ivaretatt i kommunal planlegging.

For at flest mulig skal ha glede og nytte av friluftslivet, er det behov for ulike typer friluftslivsareal, som er tilrettelagt i ulik grad. Da er det viktig med god arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.

Planer og strategier

Viken fylkeskommune ble 1.1.2020 satt sammen av de tidligere fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. De ulike delene av Viken styres inntil videre av de gamle planene vedtatt i de tidligere fylkeskommunene, og dermed kan kommuner og organisasjoner i en viss grad oppleve litt ulik praksis i en overgangsfase. Styringsdokumenter i arbeidet med friluftsliv i Viken fylkeskommune:

Lover og forskrifter

Lover som påvirker friluftslivet

I tillegg er det mange regler for hvordan friluftslivets kan utøves. Ferdsel og opphold kan være begrenset i verneområder og det er beskrevet i de ulike verneforskriftene for hvert enkelt område basert på hva det enkelte området tåler.

Lover vedrørende fylkeskommunens oppgaver

Til toppen