Forvaltning av innlandsfisk

Utsetting av fisk, fisketillatelser og fysiske tiltak i vassdrag er søknadspliktige. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for forvaltning av høstbare, ikke truede fiskearter i Viken.

Utsetting av fisk og rapportering

Det er lange tradisjoner for å sette ut fisk og gjennomføre andre kultiveringstiltak i vann og vassdrag. Hensikten har stort sett vært å øke utbytte av fiske til både fritidsfiske og næring. I de senere år har det blitt økt fokus på å bedre gyte- og oppvekstforhold. Å sikre livskraftige fiskebestander basert på stedegne stammer tilpasset lokale forhold, er også en prioritet.

Uten tillatelse fra forvaltningsmyndigheten er det ikke tiltatt å sette ut fisk eller andre ferskvannsorganismer eller å gjennomføre fysiske tiltak i vassdrag. Lov om lakse- og innlandsfisk, naturmangfoldloven, forskrift om utsetting av fisk og ferskvannsorganismer og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, er her sentrale.

Fisketillatelse

For tillatelse til fiske utenom ordinær fangsttid, eller bruk av fangstmetoder som ikke er tillatt, send søknad til post@viken.no. Hensikt, tidspunkt og fangstmetode skal inngå i søknaden.