Viltforvaltning

Viltforvaltningen omfatter alle pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. Målet er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på.

Fylkeskommunen har som planmyndighet en viktig rolle i å ta vare på viltets leveområder, samt bidra til at den kommunale forvaltningen av hjortevilt og bever ivaretar bestandene og leveområdenes mangfold og produktivitet. Som en del av dette er det også viktig å sikre at hjortevilt og bever ikke har bestandsstørrelser som medfører uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Forvaltningsplaner vilt

Til toppen