Viltforvaltning

Viken fylkeskommune har ansvaret for forvaltning av høstbare, ikke-truede viltarter i fylket. Dette betyr at fylkeskommunen har ansvar for ivaretakelse av viltets leveområder, og skal bidra til at vilthensyn blir ivaretatt i kommunale planer.

Fylkeskommunen skal være veileder

Kommunen vil normalt være førstelinjetjenesten i viltforvaltning lokalt. Fylkeskommunen skal bistå kommuner i viltfaglige spørsmål og legge til rette for bærekraftig og kunnskapsbasert forvaltning på regionalt nivå. Fylkeskommunen kan også bistå og veilede rettighetshavere lokalt i regelverk og praktisk forvaltning.  

Myndighet til endring av jakttider for elg, hjort, kanadagås og stripegås

Fylkeskommunen er delegert myndigheten til å innskrenke jakttiden for elg og hjort der det er konflikter knyttet til jaktutøvelse. Fylkeskommunen kan også utvide jakttiden på kanadagås og stripegås der dette er formålstjenlig (jfr. forskrift om jakt- og fangsttider §3, pkt. 2). 

Tilskudd til vilttiltak

Gjennom regionalt viltfond gir fylkeskommunen tilskudd til vilttiltak. Det kan gis tilskudd til eksempelvis tiltaksrettede undersøkelser, metodeutvikling, tilskudd til praktiske tiltak, medvirkning til å løse oppgaver og stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner. Søknad skjer via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 15. januar.

Fokusområder i Viken fylkeskommune

  • Gi støtte til prosjekter og ta initiativ til egne prosjekter som bidrar med kunnskap inn til viltforvaltningen. Dette kan være elgbeitetakster, hjortemerking, kohortanalyser og lignende.
  • Etablere møteplasser for nettverksbygging og formidling av kunnskap innen viltforvaltning.
  • Samarbeide med kommunene og jobbe for bestandsforvaltning over administrative grenser.
  • Løfte og drøfte regionale utfordringer med nasjonale myndigheter.
  • Arbeide for felles forvaltnings-/jaktområder for steinkobbe.
  • Samarbeide med samferdsel for å redusere viltulykker og å sikre rutiner for håndtering av fallvilt.
  • Jobbe for å øke rekrutteringen av jegere, og tilgjengeligheten av jakt.
  • Bidra til at jakten er bredt akseptert i samfunnet som forvaltningsverktøy, friluftslivsaktivitet og næringsvei.

Seljakt

Fylkeskommunen behandler søknader om tillatelse til jakt på sel i Viken. Både søknad om tillatelse og rapportering av fangststatistikk skjer på fylkeskommunens nettsider.

Kontaktinfo

Viltforvaltninga i Viken fylkeskommune finner du i miljøavdelingen, og det er én primærkontakt for hver av de gamle fylkene.  

Mer informasjon om viltforvaltning:

Til toppen