Tilskudd til friluftsliv

 • Tilskuddskalender for friluftsliv
  Viken fylkeskommune ønsker å bidra til at organisasjoner og kommuner skal kunne bruke de finansieringsordningene som finnes, til å gi innbyggerne i Viken et best mulig tilbud. Dette gjelder både for tilskudd til anlegg for friluftsliv, utviklingsprosjekter og aktivitet. 
 • Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder
  Tilskuddsordningen skal stimulere til at flere kan drive med friluftsliv og ta i bruk friluftsområder og ferdselsårer, uavhengig av funksjonsevne.
 • Spillemidler til friluftsanlegg
  Støtte til for eksempel dagsturhytter, turveier, tur-/skiløyper og turstier, skilting og merking og sanitæranlegg i tilknytning til utendørs aktivitetsanlegg
 • Tilskudd til sikring av friluftsområder
  Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til sikring av arealer for friluftsliv
 • Tilskudd til tiltak i sikra områder
  Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikra friluftsområder.
 • Tilskudd til friluftslivsaktiviteter
  Lag og foreninger, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» kan søke om tilskudd til friluftslivsaktivitet.
 • Tilskudd Aktiv i Viken 
  Dette er en fylkeskommunal støtteordning til oppfølging av Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken, 2021-2022.
 • Tilskudd til prosjekt friluftslivets ferdselsårer
  Kommuner kan søke om stimuleringsmidler til satsing på friluftslivets ferdselsårer.
 • Tilskudd til tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet)
  Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner og gjelder for tiltak i tidligere Akershus. 
 • Tilskudd til inkluderende frivillige møteplasser
  Frivillige organisasjon kan søke om støtte til inkluderende frivillige møteplasser som bidrar til mangfold og integrering. 
 • Tilskudd til vilttiltak
  Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og at produktivitet og mangfoldet av arter i naturen blir tatt vare på nasjonalt og regionalt. Søknadsfrist er 15. januar hvert år.

Annet:

 • Tilskudd til KulturArvOpplevelser i Viken
  Støtte til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning.