Tilskudd til oppfølging av Aktivitetsløftet

Det kan søkes tilskudd til utvikling og samarbeid for å gjennomføre regionale tiltak, inkludert friluftslivsaktivitet, som følger opp den regionale planen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i tidligere Akershus. I tillegg til tidligere Akershus gjelder også den regionale planen for Lunner og Jevnaker. Søknadsfrist er 1. februar

Om ordningen

Fylkeskommunal støtte til oppfølging av «Aktivitetsløftet» – regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus (PDF, 12 MB). Formålet med støtteordningen er å:

 • Følge opp visjonen «Aktiv i Akershus hele livet» og målene og fremtidsbilder i «Aktivitetsløftet»
 • Bidra til å fremme utvikling og samarbeid for å gjennomføre tiltak i planens handlingsprogram
 • Bidra til å oppnå større mangfold av regionale aktiviteter, og flere regionale områder og anlegg

Tiltakene som støttes skal komme befolkningen i Akershus til gode. Alle tiltak skal vurderes i forhold til deltagelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Tiltakene må være i kommuner i tidligere Akershus, i tillegg til nye Asker, Lunner og Jevnaker.

Hvem kan søke

 • Kommuner og interkommunale samarbeid med tilknytning til tidligere Akershus fylkeskommune, og i tillegg Lunner og Jevnaker kommuner
 • Frivillige organisasjoner, idrettslag, nettverk og ideelle stiftelser med regional tilknytning i Akershus
 • Forskningsmiljøer og kunnskapsformidlere med fokus på Akershus

Tildelingskriterier

Støtte kan gis til tiltak som bidrar til å oppnå målene i Aktivitetsløftet, og som er av regional karakter. Det vil si tiltak i regionalt viktige aktivitetsområder og anlegg, som har målgruppe utover en kommune, tiltak på tvers av flere kommuner i Akershus, eller lokale tiltak som er en del av en regional satsing forankret i Aktivitetsløftet.

Tiltak skal være forankret i «Aktivitetsløftets» handlingsprogram for 2019–2022 (PDF, 3 MB).

Dette er tiltak som:

 • tematisk følger opp strategier og bidrar til framtidsbildene for de 5 prioriterte utviklingsområdene A – E i delprogram 1 i den regionale planen og planens handlingsprogram:
  1. Innovative og kreative – i møte med framtiden
  2. Aktive og inkluderende – hele livet
  3. Aktive forflytninger – på sykkel og til fots
  4. Regionale anlegg og rekreasjonsområder – i og på tvers av kommuner
  5. Nærhet til aktivitetsarenaer – i byer og tettsteder bidrar til fysisk aktivitet, idrett og/eller friluftsliv
 • omfatter regionale geografiske områder og anlegg
 • bidrar til utvikling av kunnskapsgrunnlag og kompetanse
 • har varighet fra 1 til maksimalt 2 år
 • primært har behov for inntil 50 prosent støtte i forhold til totale kostnader
 • har en total kostnadsramme på mellom 50 000 og 500 000 kroner per år

Det er øremerkede midler til tre regionale satsinger i tilskuddsordningen.

 • Tiltak rettet mot tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i friluftsområder
 • Skilting og merking av turruter

Frivillige organisasjoner kan innenfor rammen av Aktivitetsløftet – regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus (PDF, 12 MB) og Frivillighet i Akershus – perspektiver og utfordringer (PDF, 2 MB) også søke om støtte med formål å:

 • utvikle rollen som samfunnsutviklere
 • involvere og mobilisere frivillige utenfor det etablerte foreningslivet

Søkeberettigede under spillemiddelordningen oppfordres til å søke om spillemidler til tilrettelegging av aktivitets-, idretts- og friluftsanlegg (lenke), som svarer til kriteriene for denne ordningen.

Slik søker du

Gå til elektronisk søknadsskjema

Årlig søknadsfrist er 1. februar.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Viken fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, eventuelt til Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med regnskap for tiltaket. Du dokumenterer tiltaket med bekreftet regnskap og bilag.

Last ned rapporteringsskjema (DOCX, 115 kB)

Rapporteringsskjema sendes innen 1. februar året etter tilsagnet er gitt. Rapport sendes post@viken.no, eventuelt til Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

Se også

Til toppen