Frivillighet i Viken

Frivilligheten i Viken er mangfoldig. De frivillige organisasjonene bidrar til å sikre dette mangfoldet. De gjennomfører en rekke tiltak som bidrar til å opprettholde og utvikle et levende lokalsamfunn.

Derfor anses det frivillige organisasjonslivet som en av grunnpilarene i den norske velferdsmodellen. De regnes også som en del av grunnmuren inn mot en rekke kunst- og kulturområder.

Arena for sosialisering og inkludering

Det gode liv skapes gjennom aktivitet, deltagelse og engasjement i nærmiljøene. Å engasjere seg gjennom lag, foreninger eller annet frivillig arbeid, gir mening.

De frivillige organisasjonene har også en viktig demokratisk og politisk betydning fordi de er sosialiseringsarenaer for mennesker av ulik kulturell, sosial og etnisk bakgrunn. Denne sosialiseringsarenaen har en verdi i seg selv, men er også nyttig for å få gjennomført viktige oppgaver i samfunnet.

Innvandrerbefolkningen deltar i mindre grad i frivillig arbeid innen kultur- og fritidssektoren og innen velforeninger, men er mer aktive enn majoritetsbefolkningen innen velferd, utdanning og i religiøse organisasjoner.

Tilskudd til frivilligheten

Fylkeskommunen gir grunnstøtte til de overordnede paraplyorganisasjonene og aktivitetsstøtte til regionale prosjekter på ulike innsatsområder.

Se våre tilskuddsordninger til frivilligheten.

Samarbeid og nettverk

Viken fylkeskommune arbeider etter partnerskapsmodellen, og de frivillige organisasjonene vurderes i denne sammenhengen som noen av de viktigste aktørene for regional utvikling. 

Det eksisterer et mangfold av frivillige organisasjoner, de fleste innenfor kategoriene:

  • idrett
  • kultur/ natur/miljøvern
  • humanitære foreninger
  • religiøst arbeid

Kultur-, natur- og miljøvern- kategorien består av alt fra kunstforeninger og husflidslag via musikkorps og barnekor, til jeger- og fiskeforeninger.

Til toppen