Tilskudd til arrangementer for mennesker med funksjonsnedsettelse i Østfold

Du kan søke om midler til arrangementer for mennesker med funksjonsnedsettelse. Formålet er at personer med spesielle behov, særlig barn og ungdom, skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet i sitt nærmiljø. Inntil videre gjelder tilskuddsordningen bare for organisasjoner/arrangementer i Østfold. Det er ingen spesiell søknadsfrist.

Hvem kan søke?

 • Mottakere av tilskudd skal enten være en frivillig, medlemsbasert organisasjon, en registrert stiftelse eller en offentlig instans.
 • Målgruppen for aktivitetstiltakene er personer som har behov for tilrettelegging for å kunne delta i idrett og fysisk aktivitet.
 • Ved tildeling av midler vil idrettstiltak og fysiske aktivitetstiltak som er rettet mot barn og ungdom bli prioritert.
 • Inntil videre gjelder tilskuddsordningen bare for organisasjoner/arrangementer i Østfold

Hvordan søke

 • Du kan søke hele året
 • Søknad sendes til Viken fylkeskommune, Avdeling for frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering, PB 220, 1702 Sarpsborg eller på epost: post@viken.no

Retningslinjer

 • Tilskuddsordningen er rettet mot oppstart av nye tiltak, og tilskudd gis kun for en avgrenset periode.
 • Det kan søkes om tilskudd for å legge til rette aktivitetstiltak hvis den enkelte deltakers forutsetninger for å delta i en aktivitet avviker fra kravene til vanlig deltakelse. I vurderingen av søknadene vil fylkeskommunen legge vekt på behovet for tilrettelegging.
 • Tiltak bør være lokalt forankret og må være rettet inn mot nye tiltak som bedrer mulighetene for at personer med spesielle behov kan delta i idrett og fysisk aktivitet.
 • Tiltaket må ha som mål å bidra til et varig aktivitetstilbud for målgruppen, samt motivere til aktivitet utover deltakelse i korte arrangementer.
 • Det er en forutsetning at mottaker av tilskudd bidrar med egenfinansiering.
 • Rapport og regnskap må sendes inn innen oppgitt frist.
 • Se for øvrig fylkeskommunens rutiner for tilskuddsordninger.

Innhold i søknaden

 • Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av søkerne og tiltaket.
 • Målsetting og målgruppe må defineres.
 • Beskrivelsen må også inneholde fremdriftsplan, samt hvordan den som søker vil innarbeide tiltaket i sin vanlige virksomhet.
 • Søknaden må være vedlagt budsjett og finansieringsplan

Søknader som blir godkjent av fylkeskommunen tildeles tilskudd for ett konkret arrangement, etter en administrativ behandling.

Til toppen