Integrering og mangfold

Fylkeskommunen har overtatt integreringsoppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som et ledd i regionreformen. 

Fylkeskommunens ansvar er, i likhet med stat og kommuner, å bidra til at flere innvandrere får tilgang til arbeid. Vårt arbeid bidrar til at flere innvandrere kvalifiserer seg til arbeid og slik kan komme i betraktning ved ansettelser. Ved kvalifisering og ved deltagelse i sivilsamfunnet, istandsettes alle innbyggere til stabile arbeidsforhold, også innvandrere.

Fylkeskommunen har fått ansvar for det regionale integreringsarbeidet i Viken, og for å lage en plan for kvalifisering av innvandrere.

Hva gjør fylkeskommunen i forbindelse med flyktningsituasjonen

Flyktningsituasjonen genererer mange spørsmål, både om hvilke tilbud som gis og hvem som har ansvar for hva. 

Se fylkeskommunens ansvar og oppgaver i forbindelse med flyktningsituasjonen

Nye oppgaver

Integreringsloven ble innført 01.01.2021, og fylkeskommunen fikk overført de regionale integreringsoppgavene fra 2020. Det var en oppgave som ble ønsket velkommen av fylkeskommunen, som sitter med flere nøkler til en god integrering. Som skoleeier, og med et bredt engasjement og ansvar innen kunst, kultur, tannhelse, folkehelse, frivilligheten, nærings- og arbeidsliv, arealplanlegging og infrastruktur, var integreringsaspektet ved vårt arbeid ikke ukjent for oss.

Med nye oppgaver er fokuset løftet, og en spissing og samordning av virkemidler og tiltak er mulig. I det regionale integreringsarbeidet spiller vi på lag med stat, kommune og regionale aktører.

Godt verktøy

Kunnskapsgrunnlaget for integrering i Viken gir oss og våre samarbeidspartnere et verktøy for kunnskapsbasert utviklingsarbeid for god integrering av personer med innvandrerbakgrunn i Viken. Vi har også utarbeidet et hefte som redegjør for vårt arbeid etter integreringsloven.

FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, god helse og livskvalitet, likestilling mellom kjønnene og mindre ulikhet og bærekraftige byer og lokalsamfunn, viser den aktualiteten integreringsarbeidet har på flere samfunnsarenaer.

Her kan du se hva vi jobber med, hvordan vi jobber – og få svar på noen praktiske spørsmål.

Til toppen