Integrering

Fra 1. januar 2020 har Viken fylkeskommune overtatt oppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Dette innebærer blant annet at fylkeskommunen skal i større grad bidra til at flyktninger og innvandrere kvalifiseres til å møte regionale behov for arbeidskraft.

Fylkeskommunenes ansvar på integreringsområdet styrkes ved å få overført oppgaver og ansvar på områder der fylkeskommunene har en rolle, særlig innenfor kompetansepolitikken.

Oppgavene som er overført er:

Bosetting

Fylkeskommunen har fått ansvar for kapasitetsstyringen i bosettingsarbeidet og skal, innenfor rammen av nasjonale kriterier for bosetting, vurdere og anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune. Flyktninger skal bosettes i områder hvor de kan komme i arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og kompetanseheving.

Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Fylkeskommunen har fått ansvaret for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom å bygge nettverk, dele kompetanse og samarbeide med relevante myndigheter og andre aktører på regionalt og kommunalt nivå.

Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid

Fylkeskommunen har fått, innenfor rammen av nasjonal integreringspolitikk, ansvar for å følge opp kommunene i deres arbeid med kvalifisering av flyktninger, der arbeidet er stedsavhengig, og kjennskap og nærhet til kommunene bidrar til bedre oppgaveløsning.

Samarbeid med regionale sektormyndigheter og fylkeskommuner

Fylkeskommunen har fått ansvar for å samarbeide om kvalifisering og integrering av innvandrere med sektormyndighetene på regionalt nivå.

Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse

Fylkeskommunen har fått ansvar for å følge opp arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse på regionalt nivå.

Mer informasjon om de enkelte tjenester og verktøy under hvert ansvarsområde kommer. Viken er i ferd med å ansette 7 nye medarbeidere som skal følge opp dette arbeidet på ulike rådsområder.

Tverrfaglig ansvarsområde

Viken fylkeskommune har forpliktet seg på FNs bærekraftsmål, hvor nr. 17 løfter samordning og samarbeid på tvers av fagområder som en forutsetning for gode og helhetlige tjenester for innbyggerne. Integrering skal ses i sammenheng med andre fagområder i fylkeskommunen. Målet er at gode tverrfaglige løsninger på sammensatte samfunnsutfordringer gir gode synergieffekter for innbyggerne. 

Webinar om integreringsarbeidet i Viken

1. april 2020 ble det holdt et miniwebinar om integreringsarbeidet i Viken, der over 130 deltakere deltok.

Se opptak av seminaret her.

Til toppen