Mener klimavennlig transport må prioriteres 

Utvikling av nye, smartere og klimavennlige transportløsninger, økt satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. Det er hovedpunktene i innspillet fra fylkestinget i Viken fylkeskommune til grunnlaget for prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033.
Ruter As/RedInk Krister Sørbø  
 

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører Tom-Egil Jensen  Innspillene ble vedtatt 20. mai 2020 av et enstemmig fylkesting, med unntak av to punkter som ble vedtatt mot stemmene til FrP og FNB. 

- Det er veldig bra at fylkestinget står samlet om regionens innspill til NTP, det gir større kraft. Jeg vil berømme fylkestinget for en bred enighet om hva vi mener er viktige samferdselsprioriteringer for Viken, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Økt satsning på kollektiv

Byområdene i Viken står foran en fortsatt kraftig befolkningsvekst. De transportmessige konsekvensene av veksten kan ha følger både for miljøet, klimagassutslipp, næringsutvikling og levekår.

Satsning på klimavennlige transportløsninger er et viktig punkt i NTP-innspillet fra fylkeskommunen. I dette ligger det blant annet et mer effektivt og attraktivt kollektivsystem til lands og til vanns, utvikling av smart trafikkstyring og nye mobilitetsløsninger.

Jernbanen er en helt sentral del av kollektivtilbudet i Viken. Vi mener jernbanen må prioriteres, og utvikles videre for å redusere klimagassutslippene og gjøre tog mer konkurransedyktig opp mot privatbilisme. Derfor er det viktig at jernbanetilbudet økes både gjennom Oslo, mellom byene i Viken og på grenbanene i Viken.

Det er også viktig at InterCity-satsningen gjennomføres så raskt som mulig, og at man får en jernbanekobling til Sverige og Europa som sikrer godstransport på jernbane og at reiser med tog blir et konkurransedyktig alternativ til reiser med bil og fly på lengre strekninger.

Viktig trafikksikkerhetsarbeid

Viken fylkeskommune forutsetter i sitt innspill at nullvisjonen, null drepte eller hardt skadde på veiene i Norge, fortsatt skal legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet. Sammenhengen mellom fart og ulykkesrisiko er godt dokumentert, og derfor er vi skeptisk til høyere fartsgrenser. I tillegg anbefaler vi økt bruk av automatisk fartskontroll, som er et tiltak med god effekt til lav kostnad.

Antall sykkelulykker i byene øker raskere enn ellers i landet, og det er viktig at disse ulykkene følges opp med bedre data om ulykken slik at disse kan følges opp systematisk over tid.

Fylkeskommunen ønsker å oppmuntre til at flere går og sykler til jobb og i fritiden. Derfor mener vi det bør utvikles enklere, alternative standarder for gang- og sykkelvei, som gjør det lettere og raskere å bygge ut et sammenhengende gang- og sykkelveinett.

Dette gjelder særlig der veiene benyttes som skolevei. Denne standarden bør gjelde både for riks- og fylkesveier. Reduksjon av etterslepet på fylkesveiene er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Fylkesveinettet viktig for bosettingen og næringsutviklingen i hele fylket, og det er viktig at staten bidrar med større overføringer til vedlikehold av dette veinettet.

Byvekstavtalene, egenandelen i bypakkene og bygdemiljøpakker

Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Derfor er det viktig at ordningen med byvekstavtaler for de ni største byområdene styrkes og videreutvikles. I disse byområdene er det viktig å få til et raskt og nødvendig kutt i klimagassene fra transportsektoren. Fylkeskommunen mener det er viktig å få på plass et konkret mål for klimagassreduksjon som skal sidestilles med nullvekstmålet.  

Fylkeskommunene mener at kravet om egenandel på 20 prosent for fylkeskommunale og kommunale prosjekter skaper store problemer for gjennomføringen av bypakkene. Derfor ønsker fylkeskommunene at dette egenandelskravet skal reduseres til 10 prosent. 

I tillegg mener vi at lokale vurderinger bør legges til grunn for utviklingen av bomtakstsystemene i disse pakkene, forutsatt at dette blir gjort innenfor de rammer som blir fastsatt av Stortinget.

Prioriteringer fra NTP 2018-2029 bør videreføres

-Komité for samferdsel har kommet fram et felles innspill og enighet om at de prioriteringer for vei og jernbane som er gjeldende Nasjonal transportplan 2018-2029 bør videreføres i ny Nasjonal transportplan.

Videre må det etableres nasjonale strategier for å teste ut og innføre nye klimavennlige samferdselsløsninger, sier Finn Erik Blakstad (V), som er saksordfører i samferdselskomiteen.

God samordning ved planlegging og utbygging av samferdselsprosjekter er avgjørende for tidsbruk, kostnader og av hensyn til gode løsninger for innbyggerne. Viken fylkeskommune mener at prioriteringsrekkefølgen for jernbane- og veiprosjekter i gjeldende Nasjonal transportplan 2018-2029 ikke bør endres i ny Nasjonal transportplan. 

I fremtidige transportplaner bør det foretas en samlet utredning og analyse av riksveiene og de største fylkesveiene i Oslofjordområdet. I dag blir de største veiene analysert i hver av de fem transportkorridorene som møtes i Oslo, og i liten grad som et samlet system, mener fylkestinget. 

Grundig prosess

Dette er den første store saken innen samferdsel som fylkestinget i Viken behandler. Bak innstillingen til fylkestinget ligger en grundig jobb fra en samstemt samferdselskomité. 

- Samferdselskomiteen har arbeidet frem en tverrpolitisk enighet om disse innspillene. Dette gir gode signaler til det videre arbeidet med samferdsel i Viken fylkeskommune, sier Bjørn Tore Ødegården, leder av samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune.

Det er tatt med innspill fra kommunene i Viken. Arbeidet med NTP-innspillene startet i november 2019, da fylkeskommunene fikk invitasjon fra samferdselsdepartementet til å komme med sine prioriteringer til NTP.

Fylkesrådet i Viken inviterte alle kommunene til dialog i desember, og til å komme med innspill til prioriteringer innen mars. Det har vært stort engasjement og interesse for denne saken.

Les mer om Vikens arbeid med nasjonal transportplan og innspillet fra fylkestinget til grunnlaget for prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033. 

Til toppen