Tilskudd til energianalyser på bygg

Viken fylkeskommune ønsker å støtte private virksomheter som har behov for å gjennomføre energianalyse eller kartlegging, som grunnlag for beslutning om å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i bygg. Det er ingen søknadsfrist, men energianalysen må gjennomføres innen 1. november 2023.

Formål

For å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i bygg er det behov for å gjennomføre energianalyser/kartlegginger for å identifisere mulig energibesparelse og kostnader. 

Energianalysen kan også brukes som grunnlag for søknad til eventuell fortsettelse av energitilskuddsordningen i Enova. Rammen for tilskuddsordningen er 2.000.000 NOK. Energianalysen/kartleggingen må gjennomføres innen 1. november 2023.

Tilskuddet skal dekke kostnader til ekstern energirådgivning eller befaring for utarbeidelse av energianalysen, og/eller utarbeidelse av selve energianalysen/kartleggingen.

Hvem kan søke?

Private virksomheter med organisasjonsnummer som eier eller drifter bygg i Viken kan søke på tilskuddsordningen.

Slik søker du 

Bruk dette søknadsskjemaet

Følgende pdf-dokumenter skal legges ved søknaden: 

 • Kopi av tilbud fra ekstern leverandør/konsulent for utarbeidelse av energianalyse/energikartlegging, eller energirådgivning knyttet til utarbeidelse av energianalyse/energikartlegging
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan

Det er ingen søknadsfrist. Saksbehandlingen skjer fortløpende.

Tildelingskriterier

 • Tilskuddet skal dekke kostnader til ekstern energirådgivning eller befaring for utarbeidelse av energianalysen og/eller utarbeidelse av selve energianalysen/kartleggingen.
 • Energianalysen eller energikartleggingen skal foretas på et bygg i Viken som eies eller driftes av søker.
 • Det kan søkes om maks to antall bygg per bedrift. Byggene må være på ulike gnr/bnr.
 • Det kan søkes om tilskudd for opptil 50.000 NOK eller maksimalt 50 prosent av totale kostnader for å utarbeide energianalyse/kartlegging. Total andel offentlig finansiering kan ikke overstige 50 prosent.
 • Førstemann-til-mølla prinsippet gjelder. Det vil si at de første private virksomhetene som tilfredsstiller kravene til søknaden får støtte frem til midlene er brukt opp.
 • Rammen for tilskuddsordningen er 2.000.000 NOK.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene. Det skal søkes om støtte før det inngås avtale med leverandør.
 • Energianalysen/kartleggingen må gjennomføres innen 1. november 2023. Dette skal fremkomme av prosjektbeskrivelsen i søknaden.  

Les retningslinjene for tilskuddsordningen her

Det gis ikke tilskudd til:

 • Bygg som brukes til boligformål
 • Prosjekter som allerede er besluttet gjennomført eller satt i gang
 • Gjennomføring av energitiltak
 • Utarbeidelse av eventuelle søknader til støtteordninger 

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

Det er ingen søknadsfrist. Saksbehandlingen skjer fortløpende. Normal saksbehandlingstid for fullstendig utfylte søknader er to uker. Det blir sendt tilsagnsbrev når søknaden er behandlet. Midlene utbetales når prosjektet er fullført.

Tilskuddet vil bli tildelt etter reglene om bagatellmessig støtte, som er et unntak fra det generelle forbudet mot offentlig støtte i EØS-avtalen.  
For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at mottaker ikke har mottatt mer enn 200.000 Euro over en periode på tre regnskapsår. For at Viken fylkeskommune skal kunne ta stilling til om vilkårene for slik tildeling er oppfylt, må det opplyses i søknaden om, og eventuelt hvor mye annen bagatellmessig støtte mottaker har mottatt i inneværende og de to forutgående regnskapsårene. 

Du kan klage på vedtaket til Klagenemda i Viken fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel VI.
Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, ev. Postboks 220, 1702 Sarpsborg.   
Frist for å klage er tre uker fra den datoen søker har mottatt vedtaket. Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19. 

Rapportering

Midlene utbetales når prosjektet er fullført. Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med: 

 • Prosjektregnskap, attestert av regnskapsfører 
 • Dokumentasjon på gjennomført energianalyse eller energikartlegging 

Bruk dette rapporteringsskjemaet

Frist for rapportering er 1. november 2023. 

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon. Dersom du gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med retningslinjene, kan tilskuddet kreves tilbake, enten helt eller delvis.

Kontaktpersoner i Viken fylkeskommune

Øystein Lunde

Gerd Blindheim Jacobsen