Vannet har fått fornyet kontrakt

Oppdaterte vannforvaltningsplaner er nå vedtatt av Viken fylkesting. - Vannet vårt er livsviktig og noe vi aldri må ta for gitt, sier fylkesråd Annette L. Raakil.

Trestokk i vann - Klikk for stort bilde Gry N. Løvhaugen/Viken fylkeskommune  

- At fylkestinget stiller seg bak de regionale vannforvaltningsplanene er viktig og nødvendig. Det er avgjørende for bedre vannmiljø i vann og fjord at disse gode verktøyene blir benyttet av et samlet politisk miljø, sier fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil (Sp).

De regionale vannforvaltningsplanene er fornyet og oppdatert for Innlandet og Viken vannregion og de norske delene av vannregion Västerhavet for 2022-2027. Planene skal sørge for at vi tar vare på vannressursene våre og beskytter og forbedrer vannmiljøet.

Viken fylkeskommune har ledet dette arbeidet. 

Felles styringsverktøy

Vannregionutvalget har ansvaret for å se alt vann fra Røros i nord til Oslofjorden i sør i sammenheng, og sørge for at planene er kunnskapsbaserte og at prosessen er god og riktig. 

Fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp). Gry N. Løvhaugen  - Dette er et viktig, felles styringsverktøy for myndighetene lokalt, regionalt og nasjonalt, påpeker Lindahl Raakil.

- Ved å oppnå forvaltningsplanenes mål om godt vannmiljø kan vi samtidig oppnå mål om rent og trygt drikkevann, god badevannskvalitet, attraktive boligområder, gode rekreasjonsområder, god folkehelse, biologisk mangfold, trygg sjømat, reiseliv og turisme, lokal verdiskaping og næringsutvikling, utdyper hun. 

Oslofjorden og klimaendringer gir nye prioriteringer

I de oppdaterte planene er flere nye temaer prioritert, blant annet: 

  • Behov for å løfte samordning mellom ulike sektorer når tiltak skal gjennomføres i samme vannforekomst eller vassdrag. 
  • Forbedring av miljøtilstanden i Oslofjorden som følge av at regjeringen har lagt fram Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord.
  • Klimaendringene må tas inn i planleggingen i alle faser av arbeidet.

- Berging av Oslofjorden er et eksempel på hvor avgjørende det er å se vannforvaltningen med et helhetlig blikk. Det handler om mer enn det som gjøres akkurat langs kysten eller i selve fjorden, opplyser fylkesråden.

- Alt vannet i elver og innsjøer, enten fra Røros eller Hardangervidda, ender til slutt opp i og påvirker vannet i Oslofjorden. Derfor blir vannforvaltningsplanene viktige å ha i verktøykassa når vi skal iverksette tiltak for Oslofjorden, sier Lindahl Raakil. 

Flere bærekraftmål

Vannforvaltningsplanene er også en vesentlig faktor i arbeidet for å nå FNs bærekraftmål nummer 6 om rent vann og nummer 14 om livet i vann. I tillegg følger arbeidet opp blant annet bærekraftmål nummer 17 om samarbeid.

Til toppen