Viken-innbyggernes klimavalg

I den ferske landsomfattende undersøkelsen Klimabarometer sier 18 prosent av de som har svart fra Viken-området, at de har elbil. Tilsvarende svarer 35 prosent at de ville valgt elbil dersom de skulle kjøpe bil i dag.

Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for klima og miljø i Viken fylkeskommune hadde innlegg på seminar 27. november, der Kantar presenterte resultatene fra Klimabarometer 2019. - Klikk for stort bildeAnne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for klima og miljø i Viken fylkeskommune hadde innlegg på seminar 27. november, der Kantar presenterte resultatene fra Klimabarometer 2019. Terje Borud  

– Viken blir et Norge i miniatyr. Vi styrer etter bærekraftsmålene og planetens tålegrenser. Og vår ambisjon er å utforme tjenester og fylkeskommunale tilbud på en måte som gjør det enkelt og naturlig å velge klimavennlig, sier Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for klima og miljø i Viken fylkeskommune. 

Tvinnereim deltok på et seminar 27. november, der Kantar presenterte resultatene fra Klimabarometer 2019.

– Selv om mange allerede har elbil i Viken og mange ville valgt elbil dersom de skulle kjøpe bil i dag, må andelen økes raskt hvis all person- og varetransport i Viken skal være utslippsfri innen 2030, sier Tvinnereim.

Klimaendringene – den største utfordringen

Klimabarometeret viser at innbyggerne i Viken mener at klimaendringene er den største utfordringen vi står overfor. Undersøkelsen viser også at det er stadig flere som erfarer konsekvenser av klimaendringene.

– At menneskeskapte klimaendringer er den største utfordringen vi har i dag, er i tråd med politikken i samarbeidsplattformen og viser at Viken fylkeskommune vil ha støtte i befolkningen for sin ambisiøse klimainnsats fra 2020. Dette er bra, fordi uten støtte vil det bli utfordrende å gjennomføre nødvendige tiltak – og for å nå klimamålene må alle bidra, sier Tvinnereim.

Hun viser til målene i samarbeidsplattformen for Viken fylkeskommune, der den fylkeskommunale virksomheten skal bli fossilfri innen 2028. Viken skal bli et nullutslippssamfunn og klimagassutslippene skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030, på veien mot et nullutslippssamfunn.

– For å nå klimamålene må transportutslippene reduseres dramatisk, og mye ressurser og oppmerksomhet flyttes fra vei og personbil til kollektiv, sykkel og gange, sier Tvinnereim.

El og hydrogen oppleves som gode alternativer

Klimabarometeret viser at mens hele 74 prosent er fornøyde med lademulighetene der de bor i Viken, er kun 53 prosent fornøyd med mulighetene for hurtiglading der de ferdes. I alt er 38 prosent fornøyd med lademulighetene på jobb, men kun 23 prosent er fornøyd med lademulighetene der de ferdes. 

Undersøkelsen viser at hydrogenbiler er et ønskelig alternativ for mange innbyggere i Viken. Hvis fyllestasjoner for hydrogen hadde vært godt utbygd og drivstoffpris var konkurransedyktig med bensin og diesel i Norge, ville 32 prosent ha valgt hydrogenbil fremfor de andre alternativene. 

Lang rekkevidde og kort fylletid trekkes her frem som viktige årsaker til hvorfor de 32 prosent ønsker hydrogenbil.

– Dette viser at det bør legges enda bedre til rette for lademuligheter langs veiene, og at det må bygges ut fyllestasjoner for hydrogen. Hydrogenbiler kan være et alternativ til de som i dag ikke velger elbiler på grunn av behov for lengre rekkevidde uten ladetid, og manglende tilgang til ladeinfrastruktur, sier Anne Beathe Tvinnereim.

Klimabarometer

Les mer om Klimabarometeret og seminaret 27. november på nettsidene til Kantar. 

Til toppen