Vikens første regionale planstrategi på høring

- Vi vil gjerne høre hva dere mener, oppfordrer fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune. – Vi skal utvikle en bærekraftig region sammen med innbyggerne. Regional planstrategi viser hvordan.

Regional planstrategi på høring, illustrasjon med FNs bærekraftsmål - Klikk for stort bilde Istock/FNs bærekraftsmål    

 «Veien til et bærekraftig Viken» er nå på offentlig høring fram til 25. september. Planstrategien definerer langsiktige utviklingsmål for vikensamfunnet og avgjør hvilke regionale planer som er nødvendige for å komme dit.


Tonje Brenna - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tonje Brenna Tom-Egil Jensen – Vi har tatt FNs bærekraftsmål på alvor, og skal tilpasse dem til virkeligheten i Viken. Det kommer tydelig fram i planstrategien, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna. 

– Hensikten er å få alle gode krefter til å jobbe mot samme mål, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og sette felles kurs for utviklingen i fylket, sier hun.

Bred medvirkning

– Samarbeid og god dialog med vikensamfunnet har vært viktig for å komme fram til en felles forståelse av fylkets utfordringer og muligheter. Mange mennesker fra ulike organisasjoner har bidratt i arbeidet med ny regional planstrategi, forteller fylkesråd for planlegging og folkehelse Øyvind Solum.

Medvirkningsprosessen har så langt samlet om lag 1 500 innspill fra kommuner, organisasjoner, næringsliv og andre aktører – på temaer som vikensamfunnet mener er viktige. Basert på disse er det definert fem langsiktige utviklingsmål og seks innsatsområder for å oppnå bærekraftig utvikling i Viken. 

Valg av planer

– Vi har tatt innspillene på alvor og foreslår derfor et begrenset antall regionale planer for det nye fylket. Vi konsentrerer oss om de viktige områdene areal og mobilitet, kompetanse og verdiskaping, og livskvalitet, forteller fylkesråden.

Øyvind Solum (MDG), Fylkesråd for planlegging og folkehelse - Klikk for stort bildeØyvind Solum, fylkesråd for planlegging og folkehelse Tom-Egil Jensen  – Menneskene er de viktigste ressursene, og vi vil at alle skal ha mulighet til et godt liv. Vi skal derfor lage en nyskapende regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd, sier Solum.

Høringsfrist 25. september

Forslaget til regional planstrategi  legges nå ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Det er åpent for alle å komme med høringssvar fram til 25. september 2020. 

Deretter blir svarene bearbeidet, før planstrategien skal til endelig behandling og vedtak i Viken fylkesting i desember. 

Digitalt høringsmøte

Fylkeskommunen presenterer høringsutkastet og besvarer spørsmål om regional planstrategi på et webinar 19. august. Alle interesserte er velkomne til å delta.

Se høringsutkastet til regional planstrategi «Veien til et bærekraftig Viken».    

Regional planstrategi definerer Vikens fem langsiktige utviklingsmål for:

 • Natur, klima og planetens tålegrense 
 • God livskvalitet og like muligheter
 • Grønn og rettferdig verdiskaping
 • Omstilling og tillit 
 • Sammen skaper vi Viken

Innsatsområdene

beskriver hvilke utfordringer og mål som må ses i sammenheng for at Viken skal bli et bærekraftig samfunn:

 1. Livskvalitet, velferd og like muligheter
 2. Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
 3. Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
 4. Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
 5. Helhetlig by- og stedsutvikling
 6. Miljø, økosystem og biologisk mangfold


 

Til toppen