Biologisk mangfold

I Viken jobber vi med biologisk mangfold på flere måter. Det er særlig to initiativ vi vil trekke frem her: Temastrategi for biologisk mangfold og arealregnskapsprosjektet.

Gjennom historien har mange store bibliotek gått tapt i branner, og uerstattelig materiale er borte for alltid. I dag er det klodens eget bibliotek som brenner. Av rundt 8 millioner arter som lever på kloden vår, er om lag 1 million truet av utryddelse. Tapet av biologisk mangfold går fort, og vi har ikke oversikt over hvilke muligheter vi er i ferd med å miste.

Hva er biologisk mangfold og hvorfor skal vi bry oss om det?

Biologisk mangfold er enkelt forklart variasjon av livet på jorden. Biologisk mangfold bidrar til å produsere mat, medisiner, råstoff og naturopplevelser. Disse godene er kjent som økosystemtjenester eller naturens goder. Globalt anslår man at denne tjenesten årlig er verdt 297 trillioner kroner. For å illustrere verdien med et mer lokalt perspektiv, er Oslos totale grøntareal i byggesonen beregnet å være verdt minst 1 milliard kroner per år.

Situasjonen i Viken

Viken er et fylke med variert natur og særlig stor artsrikdom. I flere områder er det dyre- og plantearter av nasjonal forvaltningsinteresse. For eksempel er Nordfjella og Hardangervidda sentrale leveområder for villrein som Norge har et spesielt ansvar for i Europa.

Bebyggelse og menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til at det rike dyre- og plantelivet, både på land og i vann, i Viken er truet. Utbygging av infrastruktur, som veier, byer, hyttefelt og vannkraft, samt gjengroing av kulturlandskap, bidrar til at artene som lever i et område ikke lenger klarer seg, eller flytter til andre områder. 

Fra 2010 til 2015 ble 3600 dekar omdisponert fra skog og utmark til bebyggelse og beitemark. Store deler av de verdifulle naturområdene rundt Oslofjorden er bebygd eller ødelagt på andre måter og de resterende områdene er truet av utbygging. I dag er mer enn halvparten av strandsonen i 100-metersbeltet i Viken bebygd.  

Den geografiske beliggenheten til Viken gjør at fylket er særlig sårbart for nye sykdommer og for tilførsel av fremmede arter, som kan fortrenge dagens flora og fauna. I tillegg er forurensning, klimaendringer og overhøsting andre faktorer som også truer det biologiske mangfoldet.

Hvordan må vi jobbe for å stanse tapet?

Det finnes ingen vaksine for å stoppe miljøforringelsen. Den eneste langsiktige måten å stanse tapet på er å øke kunnskap og heve ambisjonsnivået for artsbeskyttelse og bærekraftig arealbruk.

I Viken jobber vi med biologisk mangfold på flere måter. Det er særlig to initiativ vi vil trekke frem her: 

Til toppen