Et bærekraftig Viken

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Disse målene gjelder også for Viken.

Agendaen ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015, og består av 17 overordnede mål for en bærekraftig utvikling.

Tiltak for felles utviklingsmål

Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, og handler om å finne en god balanse mellom mennesker, miljø og økonomi. Tanken med tredelingen er at løsningen av miljøutfordringene ikke kan realiseres uten tilstrekkelige hensyn til økonomiske og sosiale forhold. De tre bærekraftperspektivene henger sammen og er avhengig av hverandre.

Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål FN

Bærekraftsmålene i Viken

Fellesnemnda for Viken vedtok i 2018 at FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Viken, kort sagt i "alt" Viken fylkeskommune gjør. Dette gjenspeiler seg også i Viken fylkeskommunes visjon og tre hovedmål: Viken viser vei. Bærekraft - Utvikling - Kompetanse. 

Bærekraftsmålene skal danne utgangspunkt for ny regional planstrategi, som skal vedtas i desember 2020. De danner også utgangspunkt for "Vi i Viken", kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi (PDF, 34 MB), som ble fremlagt i november 2019. Kunnskapsgrunnlaget fremviser status for hvert av de 17 bærekraftsmålene i statistikk og fakta. 

Del av europeisk pilotprosjekt

I 2019 har Viken deltatt som en av ni piloter i et prosjekt i regi av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). Målet med prosjektet "A Territorial Approach to the SDGs" er å støtte byer og regioner som arbeider for å nå FNs bærekraftsmål. 

Klimadashbord for Viken

«Klimadashbord» er interaktivt verktøy som presenterer klimagassutslipp per kommune i Viken. Du finner informasjon om sektorvise utslipp, utvikling av utslippene fra 2009 til 2017, samt utvalgte indikatorer. Formålet med verktøyet er å visualisere og hjelpe brukeren til å se flere forhold samtidig.

Les mer om klimadashbordet her

Til toppen