Et bærekraftig Viken

FNs bærekraftsmål er en del av verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene gjelder for alle, også for Viken.

Bærekraftsmålene består av 17 overordnede mål for en bærekraftig utvikling, samt verdens felles erklæring for en bærekraftig utvikling innen år 2030.

Verdens felles utviklingsmål

Bærekraftsmålene henger sammen og er avhengig av hverandre. Dette krever at vi hever blikket fra de enkelte målene hver for seg, og ser hvordan arbeid med ulike mål påvirker hverandre. Vi må jobbe med å forbedre menneskers livsvilkår på måter som også bidrar til å stoppe klimaendringene og reparere og styrke natursystemene våre.

Bærekraftsmålene krever felles innsats fra myndigheter, sivilsamfunn, privat sektor og akademia i alle land. Et integrert, tverrfaglig og helhetlig arbeid må til dersom vi skal oppnå bærekraftsmålene i tide.  

Et sentralt prinsipp i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. Sårbare og marginaliserte grupper skal inkluderes i utviklingen.

Samlet informasjon og nyheter om verdens arbeid med bærekraftsmålene finner du på FN sine hjemmesider.

FNs bærekraftsmål - Klikk for stort bilde FN   

Bærekraftsmålene i Viken

Fellesnemnda for Viken vedtok i 2018 at FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Viken, kort sagt i "alt" Viken fylkeskommune gjør. Dette gjenspeiler seg også i Viken fylkeskommunes visjon og tre hovedmål: Viken viser vei. Bærekraft - Utvikling - Kompetanse. 

Bærekraftsmålene skal danne utgangspunkt for ny regional planstrategi, som skal vedtas i desember 2020. De danner også utgangspunkt for "Vi i Viken", kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi (PDF, 34 MB), som ble fremlagt i november 2019. Kunnskapsgrunnlaget fremviser status for hvert av de 17 bærekraftsmålene i statistikk og fakta. 

Del av internasjonalt pilotprosjekt

Viken deltar som en av ni piloter i et prosjekt i regi av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). Målet med prosjektet "A Territorial Approach to the SDGs" er å støtte byer og regioner i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. 

Klimadashbord for Viken

«Klimadashbord» er interaktivt verktøy som presenterer klimagassutslipp per kommune i Viken. Du finner informasjon om sektorvise utslipp, utvikling av utslippene fra 2009 til 2017, samt utvalgte indikatorer. Formålet med verktøyet er å visualisere og hjelpe brukeren til å se flere forhold samtidig.

Les mer om klimadashbordet her

Til toppen