Klima og energiplanlegging

Regional plan for klima og energi

Planene er utarbeidet på grunnlag av anbefalinger i utredninger og etter innspill fra prosjektorganisasjoner og fra innspills- og dialogmøter med mange aktuelle aktører. 

En regional plan legges til grunn for statens, fylkers og kommuners planlegging og prioritering i regionen jamfør plan- og bygningsloven § 8-2. Plandokumentet skal være et verktøy for samordning og samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og andre aktuelle aktører i Viken.

Klimamål for Viken fylkeskommune og tidligere fylkeskommuner

Se også

Satsningsområder og nettverk

Fossilfri transport

Viken fylkeskommune benytter og støtter opp om en rekke virkemidler for å fremskynde overgangen til fossilfri transport.

Kommunale planvirkemidler

Gjennom arealplanlegging kan kommunene gi innbyggerne mulighet til å redusere transportbehovet. Ved å lokalisere boliger, handel og arbeidsplasser på en slik måte at det blir mindre behov for transport, legges det til rette for at flere kan sykle og gå, eller benytte tog og buss. Arealutvikling er et langsiktig virkemiddel i klimasammenheng. Gjennom at kommunene samarbeider og er koordinert i forhold til dette, vil gevinstene bli større og lettere å oppnå. Kommunene kan også stille klima- og energikrav i ulike planer. Eksempler på slike krav kan være redusert antall parkeringsplasser, krav om tilrettelegging for sykkel, krav om ladeinfrastruktur for el-biler, krav om miljøprogram ved utbygging, krav om fjernvarmetilkobling m.m. I Viken fylkeskommune samarbeider kommunene om å utarbeide forslag til klima- og energikrav til kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.

Klimavennlige biler

I Viken satses det på å få en betydelig del av transporten over på mer miljøvennlige kjøretøy. De aktuelle drivstofftypene er biogass, hydrogen og el. Fylkeskommunen jobber aktivt med utbygging av ladeinfrastruktur for el-biler og fyllestasjoner for biogass og hydrogen. Mye av denne jobben gjøres gjennom Interreg-prosjektet Fossilfri2030.

Det bygges nå et nettverk med hurtigladere, både i byene og langs E18 og E6. I tillegg har mange kommuner utarbeidet strategier for ladeinfrastruktur. Her blir behovet for normallading i kommunen gjennomgått og det blir bestemt hvor kommunen skal sette opp nye ladestolper. Vi samarbeider også om å kjøpe inn ladeinfrastrukturen, og bygge opp et felles system for normallading i Viken. Gjennom å samarbeide om dette vil vi oppnå bedre priser, og vi får mer enhetlige løsninger. 

Les mer om satsingen på klimavennlige biler.

Biogass

For tyngre transport er det biogass som er mest aktuelt. Oslofjordregionen har flere gode eksempler på virksomhet innenfor biogass og potensialet for økt produksjon er stor. Mye av jobben med biogass gjøres gjennom biogassnettverket Biogass Oslofjord. Les mer om nettverket her.

Romerike biogassanlegg - Klikk for stort bilde Martin Norderhaug  

Biogass er et utmerket drivstoffprodukt som kan erstatte fossile drivstoff. Ved å erstatte fossile drivstoff fra tungtransporten med biogass kan man redusere nasjonale CO2-utslipp betraktelig.

Visste du at en pose matavfall inneholder nok energi til å kjøre 250 meter med en buss?

Les mer om satsingen på biogass.

Fossilfrie maskiner

Viken fylkeskommune ønsker å bistå virksomheter med å sette fokus på fossilfrie maskiner og bistå med utlån av maskiner til kommuner og bedrifter som er i vurdering/anskaffelsesfasen av slikt utstyr.

Mann på Scania-lastebil - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune  

I Viken fylkeskommune regnes maskiner som drives av el, biogass eller hydrogen som fossilfrie.

Les mer om satsingen på fossilfrie maskiner.

Grønn næringsutvikling

Viken fylkeskommunes mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn.

Gjennom samarbeid i nettverk, samt bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal fylkeskommunen være en støttespiller og et verktøy.

Ikke minst er det viktig å dele de mulighetene klimaendringene representerer gjennom utvikling av nye varer og tjenester samt nyetableringer.

Viken fylkeskommune ønsker å gå i front for å finne klimavennlige løsninger som sikrer grønn næringsutvikling. Dette for å sikre et bærekraftig samfunn. Resultatene skaper vi i fellesskap.

Les mer om satsningen Klimapartnere Viken.

Klimasmart landbruk

Landbruket i Viken har lenge hatt fokus på tiltak som kan redusere klimagassutslippene, men det er fremdeles muligheter for å minske utslippene også i denne sektoren.

Traktor på åker - Klikk for stort bilde  

Med fokus på et klimavennlig og energieffektivt landbruk har Klimasmart landbruk Viken gjennom snart tre prosjektperioder hjulpet bøndene å tenke klima i alle sammenhenger.

Les mer om prosjektet her.

Klima Østfold

Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner i Østfoldregionen, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Vi gjennomfører tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger slik at alle kan bidra: det offentlige, næringsliv og innbyggere.

Formålet er å styrke arbeidet slik at partene oppnår egne vedtatte klimamål. Østfold vil bidra til å nå Parisavtalens ambisjoner om å begrense temperaturstigningen til godt under 2°C, helst under 1,5°C, sammenliknet med førindustriell tid. Klima Østfold vil bidra til at de nasjonale klimamålene nås.

Bilde med tekst: Klima Østfold. Tid for handling. - Klikk for stort bilde  

Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er forenlige med kommunenes klima- og energiplaner og andre kommunale planer. Arbeidet organiseres gjennom en årlig handlingsplan for samarbeidet. Klima Østfold skal ikke være en erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking og ressurs for at partene skal oppnå egne mål.

Les mer om Klima Østfold her.

Klima Viken

Klima Viken er et regionalt partnerskap med alle kommunene i Viken. Målet med partnerskapet er å styrke arbeidet med klima og energi.

Felles innsats for å nå klimamålene

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer, og kommunene og fylkeskommunene må stå sammen for å finne gode løsninger på disse utfordringene. I Klima Viken-nettverket skal vi gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge for at alle kan bidra, både det offentlige, næringsliv og innbyggerne i Viken.

Paneldebatt foran lerret med Klima Viken på. - Klikk for stort bilde Gry Norderhaug Løvhaugen  

Med Klima Viken håper Viken fylkeskommune å oppnå både egne vedtatte klimamål og internasjonale klimamål. Fylkeskommunen inviterer derfor til samarbeid om prosjekter og tiltak for å bidra til raskere gjennomføring av kommunenes klima- og energiplaner.

Klima Viken erstatter ikke kommunalt klima- og energiarbeid, men fungerer som en ressurs på tvers av kommunene i Viken for at vi alle skal oppnå egne mål.

Les mer om Klima Viken her.

Klimarådgivning i anskaffelser

Viken fylkeskommune og Klima Østfold tilbyr gratis bistand og klimarådgivning til Viken-kommuner og fylkeskommunen i innkjøp- og utbyggingsprosesser.

Kommuner tilbys klimarådgivning innenfor disse temaene:

  • Innkjøp av kjøretøy, maskiner og transportintensive varer og tjenester. Fossilfri anleggsdrift.
  • Bygg- og infrastruktur: strategier og systematisering av klima og miljøhensyn
  • Strategier og systematisering av klima- og miljøhensyn i kommuners anskaffelser

Formålet er kommuner og fylket kutter klimagassutslipp fra sine anskaffelser og utbygginger, samt bidrar til å øke markedet for klimaløsningene som trengs i lavutslippssamfunnet. Unngå unødvendig forbruk og erfaringsutveksling på tvers av kommunegrensene er også viktige målsetninger.

Erfaringer tilsier at det kan være krevende for enkeltkommuner å ha både tid og menneskelige ressurser til å gjøre et godt forarbeid i arbeid med anskaffelser, utbygginger og strategiarbeid. Hvor ambisiøse kan man være? Hva er mulig å få til? Hvilke klimaløsninger finnes på markedet?

Vi bistår med det som trengs for å realisere klimavennlige anskaffelser, utbygginger, strategier og rutiner. Eksempler på bistand kan være oppdatert kunnskap om klimaløsninger på markedet, gjøre behovsvurderinger, bidra med leverandørdialog og utarbeidelse av krav og kriterier i anbud.

Les mer om Klimarådgivning i anskaffelser