Masseforvaltning

Fylkeskommunen har en sentral rolle som regional utviklingsaktør og koordinerer prosesser om masseforvaltning i Viken.

Viken er Norges mest folkerike fylke med over 1,2 millioner innbyggere. Innbyggertallet er økende, og dermed øker også byggeaktivitetene. Dette fører igjen til et større behov for byggeråstoff, samtidig som mange prosjekter genererer store mengder overskuddsmasser. Geologiske ressurser er ikke fornybare, og fylkeskommunen ønsker derfor å bidra til en bedre masseforvaltning i regionen vår.

Viken fylkeskommunes mål er å:

  • Sikre byggeråstoff og uttaksområder for framtidige behov i Viken
  • Sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering
  • Sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser
  • Redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og massetransport

Veileder for masseforvaltning

Masseforvaltning er et komplekst og tverrfaglig tema. Fylkeskommunens veileder skal bidra til økt kompetanse i arbeidet med å få en langsiktig og helhetlig masseforvaltning i Viken. I tillegg er det et ønske om at den skal bidra til bedre ressursbruk i utviklingen mot en sirkulær økonomi.

Her finner du veilederen for masseforvaltning i kommunene i Viken

Til toppen