Fossilfri transport

Viken fylkeskommune benytter og støtter opp om en rekke virkemidler for å fremskynde overgangen til fossilfri transport.

Kommunale planvirkemidler

Gjennom arealplanlegging kan kommunene gi innbyggerne mulighet til å redusere transportbehovet. Ved å lokalisere boliger, handel og arbeidsplasser på en slik måte at det blir mindre behov for transport, legges det til rette for at flere kan sykle og gå, eller benytte tog og buss. Arealutvikling er et langsiktig virkemiddel i klimasammenheng. Gjennom at kommunene samarbeider og er koordinert i forhold til dette, vil gevinstene bli større og lettere å oppnå. Kommunene kan også stille klima- og energikrav i ulike planer. Eksempler på slike krav kan være redusert antall parkeringsplasser, krav om tilrettelegging for sykkel, krav om ladeinfrastruktur for el-biler, krav om miljøprogram ved utbygging, krav om fjernvarmetilkobling m.m. I Viken fylkeskommune samarbeider kommunene om å utarbeide forslag til klima- og energikrav til kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.

Klimavennlige biler

I Viken satses det på å få en betydelig del av transporten over på mer miljøvennlige kjøretøy. De aktuelle drivstofftypene er biogass, hydrogen og el. Fylkeskommunen jobber aktivt med utbygging av ladeinfrastruktur for el-biler og fyllestasjoner for biogass og hydrogen. Mye av denne jobben gjøres gjennom Interreg-prosjektet Fossilfri2030.

Det bygges nå et nettverk med hurtigladere, både i byene og langs E18 og E6. I tillegg har mange kommuner utarbeidet strategier for ladeinfrastruktur. Her blir behovet for normallading i kommunen gjennomgått og det blir bestemt hvor kommunen skal sette opp nye ladestolper. Vi samarbeider også om å kjøpe inn ladeinfrastrukturen, og bygge opp et felles system for normallading i Viken. Gjennom å samarbeide om dette vil vi oppnå bedre priser, og vi får mer enhetlige løsninger. 

Les mer om satsingen på klimavennlige biler.

Biogass

For tyngre transport er det biogass som er mest aktuelt. Oslofjordregionen har flere gode eksempler på virksomhet innenfor biogass og potensialet for økt produksjon er stor.

Biogass er et utmerket drivstoffprodukt som kan erstatte fossile drivstoff. Ved å erstatte fossile drivstoff fra tungtransporten med biogass kan man redusere nasjonale CO2-utslipp betraktelig.

Visste du at en pose matavfall inneholder nok energi til å kjøre 250 meter med en buss?

Les mer om satsingen på biogass.

Fossilfrie maskiner

Viken fylkeskommune ønsker å bistå virksomheter med å sette fokus på fossilfrie maskiner og bistå med utlån av maskiner til kommuner og bedrifter som er i vurdering/anskaffelsesfasen av slikt utstyr.

I Viken fylkeskommune regnes maskiner som drives av el, biogass eller hydrogen som fossilfrie.

Les mer om satsingen på fossilfrie maskiner.