Klima Viken

Klima Viken er et regionalt partnerskap med alle kommunene i Viken. Målet med partnerskapet er å styrke arbeidet med klima og energi.

Felles innsats for å nå klimamålene

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer, og kommunene og fylkeskommunene må stå sammen for å finne gode løsninger på disse utfordringene. I Klima Viken-nettverket skal vi gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge for at alle kan bidra, både det offentlige, næringsliv og innbyggerne i Viken.

Med Klima Viken håper Viken fylkeskommune å oppnå både egne vedtatte klimamål og internasjonale klimamål. Fylkeskommunen inviterer derfor til samarbeid om prosjekter og tiltak for å bidra til raskere gjennomføring av kommunenes klima- og energiplaner.

Klima Viken erstatter ikke kommunalt klima- og energiarbeid, men fungerer som en ressurs på tvers av kommunene i Viken for at vi alle skal oppnå̊ egne mål.

Delregionale nettverk skal styrke kommunenes klimaarbeid

Klima Viken skal bygge på geografiske inndelte klimanettverk som allerede eksisterer. Geografiske klimanettverk bidrar til erfaringsutveksling og effektiv ressursbruk mellom kommuner som har felles problemstillinger. Klima Viken jobber for at alle kommuner som i dag ikke er organisert, enten blir med i et av de eksisterende klimanettverkene eller oppretter et nytt. Klima Viken skal bli en paraplyorganisasjon for alle disse. 

Klima Viken samarbeider også med andre relevante nettverk og partnerskap i fylket.

Finansiering av nye klimanettverk

For at eksisterende eller nye nettverk skal ha nok ressurser til å lede de regionale nettverkene og ha midler til egne og felles tiltak, tilbyr Viken fylkeskommune alle eksisterende og nye klimanettverk finansiering etter 50/50 fordeling mellom fylkeskommunen og kommunene.

Viktig for bærekraftig fremtid

I Viken fylkeskommune ligger FNs bærekraftsmål til grunn for alt vi gjør. Vi skal sikre en bærekraftig fremtid både for nåværende og kommende Viken-innbyggerne gjennom klimaarbeidet. Klima Viken vil være et viktig tiltak i denne sammenhengen.