Klimapartnere Viken

Et nettverk som skal gjøre Viken grønnere.

Klimapartnere Viken (tidligere Østfold) hadde sitt stiftelses- og signeringsmøte den 18.juni 2019 på Litteraturhuset i Fredrikstad. Her signerte 16 klimapartnere sine avtaler om klimasamarbeid – et partnerskap som allerede fra starten reflekterer klimapartner-modellen – bestående av aktører fra både næringslivet, det offentlige, interesseorganisasjoner og akademia.

Klimapartnere Vikens mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy for sine partnere.

Vi skal utnytte de business-mulighetene klimaendringene representerer i utvikling av nye varer og tjenester.

Samhandling og dialog er suksesskriteriet for vår verdiskaping. Våre partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap og finne fremtidsrettede løsninger.

Sammen går vi i front for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Gode og effektive møteplasser er derfor viktig for å lære og dele kunnskap og erfaringer.

Hver Klimapartnere region har regionalt fokus og jobber med selvstendige og tilpassede prosjekter for sitt område. Hver region har egen leder og styringsgruppe med partnere fra regionen.

Klimapartnere Viken finansieres delvis av fylkeskommunen og delvis av kontingent fra partnere. I tillegg henter vi ut prosjektmidler.

Les mer på prosjektets nettside.