Klimasmart landbruk

 

Landbruket i Viken har lenge hatt fokus på tiltak som kan redusere klimagassutslippene, men det er fremdeles muligheter for å minske utslippene også i denne sektoren.

Med fokus på et klimavennlig og energieffektivt landbruk har Klimasmart landbruk Østfold gjennom snart tre prosjektperioder hjulpet Østfoldbøndene å tenke klima i alle sammenhenger.

Prosjektet har som mål å legge til rette for reduserte klimagassutslipp og økt lønnsomhet i norsk landbruk gjennom å øke kompetansen blant bøndene.

Dette gjør man gjennom utallige kurs og praktiske øvelser. Dette være seg energieffektiv traktorkjøring, fagdag om fossilfrie korntørkere til solceller på låvetak og god drenering.

Vi legger følgende i begrepet klimasmart landbruk:

  • Økonomi for bonden – lønnsomme tiltak på gården
  • Fornybar energi til erstatning av fossil energi
  • Energieffektivisering i bygg og maskinkjøring
  • God agronomi – bedre tilpasset jordbearbeiding, drenering og gjødsling
  • Utnyttelse av skog til bioenergi og byggematerialer
  • Karbonbinding i jord og skog
  • Samspill med andre miljøhensyn, vannmiljø og klimatilpassing

Les mer om klimasmart landbruk i Viken.