Vannkvalitet

Fylkeskommunen koordinerer arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i fylket.

EUs rammedirektiv for vann legger rammene for vannforvaltningen i Norge, og arbeidet med vannforvaltning er nedfelt i den nasjonale vannforskriften. Hovedformålet er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Målet er godt vannmiljø i alle vannforekomster i Norge innen 2021.

Viken fylkeskommune er fra 01.01.2020 vannregionmyndighet for Innlandet og Viken vannregion. I tillegg har Innlandet og Viken vannregionmyndighet ansvar for norske deler av Västerhavet vannregion. 

Dette innebærer en justering av de tidligere vannregionene på Østlandet som følge av regionreformen.

Regionale planer for vannforvaltning

Fylkene som utgjør Viken har gjennom mange år deltatt i et regionalt plansamarbeid for henholdsvis vannregion Vest-Viken og vannregion Glomma. Informasjon om disse planene finnes på www.vannportalen.no.

I tillegg påvirker også en del av de gjeldende planene fra de tidligere fylkene arbeidet med vannkvalitet i Viken

Oversikt over miljøtilstand og påvirkningsfaktorer

Gjennom verktøyet Vann-Nett portal finner du informasjon om tilstand og potensial for vannområder og vannregioner fordelt geografisk, bl.a. på fylkes- og kommunenivå. Du finnesogså temakart og faktaark om miljøtilstand, miljømål, tiltak, påvirkninger osv. for elver, innsjøer, kystvann og grunnvann.

Til toppen