Vannforvaltning

Fylkeskommunen koordinerer planarbeidet for å beskytte og forbedre vannmiljøet i ferskvann og kystvann i fylket.

EUs rammedirektiv for vann legger rammene for vannforvaltningen i Norge, og arbeidet med vannforvaltning er nedfelt i den nasjonale vannforskriften. Hovedformålet er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Målet er godt vannmiljø i alle vannforekomster i Norge.

Regionale planer for vannforvaltning

Fylkene som utgjør Viken har gjennom mange år deltatt i et regionalt plansamarbeid for henholdsvis vannregion Vest-Viken og vannregion Glomma. Informasjon om de regionale vannforvaltningsplanene for disse vannregionene finnes på www.vannportalen.no. Disse planene gjelder i perioden 2016-2021.

Fra 2020 er det en endring i vannregionene. Viken har ansvaret for planarbeidet og oppdateringen av vannforvaltningsplanen for Innlandet og Viken vannregion. I tillegg har Viken arealer i Vestfold og Telemark vannregion. Informasjon om de nye vannregionene finnes på www.vannportalen.no.

I tillegg påvirker også en del av øvrige gjeldende regionale planer arbeidet med vannkvalitet i Viken.

Oversikt over miljøtilstand og påvirkningsfaktorer

Gjennom verktøyet Vann-Nett portal finner du informasjon om påvirkninger, tilstand, miljømål og tiltak for vannforekomstene fordelt geografisk, bl.a. på fylkes- og kommunenivå.

Du finnes også temakart og faktaark om miljøtilstand, miljømål, tiltak, påvirkninger osv. for elver, innsjøer, kystvann og grunnvann.

Forvaltning av innlandsfisk og fysiske tiltak i vassdrag

Utsetting av fisk, fisketillatelser og fysiske tiltak i vassdrag er søknadspliktig. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for disse områdene.

Til toppen