1, 5 millioner til bibliotekutvikling i Viken

For første gang har det blitt lyst ut midler som en engangsordning, til bibliotekutvikling i Viken. Hensikten er å stimulere folkebibliotekene til å nå ett eller flere mål i Temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025.
 

Bøker i bibliotek - Klikk for stort bilde Freepik

Tilskuddsordningen har en ramme på 1,5 millioner kroner og tiltakene må gjennomføres i 2023. Det er et mål for ordningen at det skal være enkelt for folkebibliotekene i Viken å søke midler, gjennomføre tiltakene og slik bidra til å oppnå målene i strategien.

Det kom inn 37 søknader for til sammen 4,8 millioner kroner. Tiltakene i søknadene fordeler seg nokså jevnt når det gjelder å bidra til å oppnå målene i Temastrategi for bibliotekutvikling. Det er flest på mål om flere og bedre lesere, færrest på mål om å lære hele livet.

Det er flere søknader som treffer på prioritering barn og unge, mens det er færre søknader som prioriterer formidlings- og informasjonskompetanse. Et flertall, 73 prosent, har også søkt støtte til tilrettelegging av bibliotekrommet og til innkjøp av inventar og utstyr som en del av tiltakene.

Dette forankres i målet om bærekraftig utvikling av samfunnet og strategier om delingskultur og utvikling av biblioteket som møteplass. Under dette målet plasseres både søknader om midler til symaskiner i skaperverksted og til honorar for gjennomføring av debatt og dialog i biblioteket. 

– Det er gledelig å se at det er søkere fra hele fylket og at tildelingene fordeler seg godt når det gjelder de kommende fylkene. Både mindre og større bibliotek har søkt om midler, og flere har søkt om støtte til flere prosjekter. Den store interessen for å søke midler viser at denne tilskuddsordningen har truffet et behov. For å nå flest mulig bibliotek er mange av forslagene til tildelinger avkortet. Ingen bibliotek har fått støtte til mer enn én søknad, enten biblioteket har søkt alene eller sammen med andre. Alle tiltakene som får støtte planlegges gjennomført i samarbeid med andre aktører – både frivillige, lag og foreninger, skole, andre virksomheter eller andre bibliotek. Barn og unge involveres direkte i utvikling av mange av tiltakene.