Viktige temastrategier for kulturområdet vedtatt

Fylkestinget har vedtatt temastrategi for bibliotekutvikling og temastrategi for kunst og kultur, som skal være gjeldende fra 2022 til 2025.
Håkon Kornstad spiller saksofon - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde. Håkon Kornstad og Oslo Jazzensemble under Kongsberg Jazzfestival 2021 André Strand, Viken fylkeskommune  

Fylkestinget vedtok begge strategier enstemmig, 16. desember.

– Strategiene er godt balanserte, og følger opp nasjonalpolitiske mål og støtter opp om overordnede samfunnsmål, slik som bærekraftmålene. Spesielt viktige er temastrategiene for utviklingen av den den sosiale bærekraften i samfunnet, sier en stolt fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap).  

Begge temastrategien har blitt utviklet med bred involvering og medvirkning, fra fylkeskommunale råd og kommuner, til ansatte ved institusjoner og organisasjoner, og innbyggerne i Viken.

«Bibliotekene i Viken viser vei»

Ansport av visjonen: «Bibliotekene i Viken viser vei», vil Viken fylkeskommune konsentrere seg om følgende hovedmål for bibliotekutviklingen:

  • Bibliotekene i Viken skal skape flere og bedre lesere.
  • Bibliotekene i Viken skal bidra til at flere lærer hele livet.
  • Bibliotekene i Viken skal fremme likeverd, fellesskap og folkehelse.
  • Bibliotekene i Viken skal delta i bærekraftig utvikling av samfunnet.

– Jeg er godt fornøyd med det endelige resultatet, og er sikker på at temastrategi for bibliotekutvikling blir et viktig verktøy for å prioritere og gjennomføre en god kulturpolitikk, som støtter opp under innbyggerens behov for gode bibliotektjenester, sier fylkesråden.

Bærekraft i bibliotekene

Bibliotekene er i seg selv bærekraftige institusjoner, der delingskulturen står sentralt. Bibliotekene låner ikke bare ut bøker og e-bøker, de driver også med utlån av f. eks. fritidsutstyr, og bidrar betydelig til å skape et sosialt bærekraftig samfunn, ifølge fylkesråden.

Tonje Kristensen - Klikk for stort bildeFylkesråd Tonje Kristensen Morten Brakestad  – Bibliotekene er viktige kulturarenaer, kunnskapsarenaer og møteplasser for Vikens innbyggere, og spiller en viktig rolle i å bygge ned sosiale forskjeller og å gi flere muligheten til å delta i ulike aktiviteter. Bibliotekene bidrar til god integrering og mangfold, sosial utjevning, og er en berikelse for samfunnet. Jeg elsker bibliotekene, og gleder meg til å ta fatt på jobben med å videreutvikle bibliotektilbudet i samarbeid med alle kommunene i Viken, sier hun.

Temastrategien for bibliotekutvikling skal følges opp av toårige handlingsplaner.

Temastrategi for kunst og kultur

Strategien skal bidra til at Viken fylkeskommune:

  • Har en harmonisert og ambisiøs kunst- og kulturpolitikk, som gir tydelige prioriteringer for fylkeskommunens virkemidler på feltet,   
  • når nasjonale kulturpolitiske mål, slik disse er nedfelt i Kulturmeldingen og i Barne- og ungdomskulturmeldingen,
  • oppfyller fylkeskommunens ansvar i henhold til Kulturloven, og   
  • med kulturpolitikken bidrar til å nå målene i regionale planer i Viken, herunder bærekraftmålene.

Bærekraft i kunst og kultur

Ifølge fylkesråden er det viktig med et bredt spekter av kunst- og kulturtilbud, som når hele befolkningen. 

–  Våre satsninger og prioriteringer innen kunst og kultur vil bidra til at flere mennesker i Viken opplever profesjonell kunst og kultur, og tar del i viktige arenaer i samfunnslivet. Dette er viktig, og bidrar positivt til en rettferdig omfordeling av fellesskapets ressurser, sier fylkesråden.

Gjennom tildelingsbrev og dialog stiller Viken fylkeskommune bl.a. forventninger til mottaker av tilskudd om å legge bærekraft til grunn for sine aktiviteter, og medvirke til at FNs bærekraftmål nås.

Strategien skal følges opp av en egen handlingsplan som er gjeldende for hele fireårsperioden.

DKS i barnehager

Fylkestinget vedtok enstemmig at fylkeskommunen skal følge med på og lære av erfaringene til Vestfold og Telemark fylkeskommune, som skal videreutvikle ordningen med Den kulturelle skolesekken (DKS) for skolelever til også å omfatte barnehagebarn – slik at de også får et profesjonelt kulturtilbud.

Viken fylkeskommune vil også sende en henvendelse til regjeringen om at det settes av ekstra statlige midler til satsingen, slik at det tiltaket ikke går på bekostning av tilbudet til skoleelever.

Les strategiene

Se temastrategier for bibliotekutvikling samt kunst og kultur

Til toppen